22415. lajstromszámú szabadalom • Berendezés mozdonyok füstjének a vonat mögött való kibocsátására és a szikrázás elfojtására

e helyett egy más baj merült föl, a meny­nyiben a vonat a leírt berendezés alkal­mazásánál csak akkor állítható össze, ha az összes kocsik (4) csőtoldatukkal ugyan­azon irányba vannak fordítva. Minthogy azonban a vonatok rendezésénél ezen kö­vetelmény nem teljesíthető mindig és a kocsiknak ily összeállítása különben is igen fáradságos, a (4) toldatokat leszerelhetően rendezték el, hogy ezeket a szükséghez képest majd az egyik majd a másik cső­végre lehessen szerelni. De már maga a csőtoldatoknak ezen igen gyakran szüksé­gessé váló leszerelése a cső egyik végéről és rászerelése a cső másik végére oly sok időt vett igénybe, hogy ezen berendezést is, mely a vasúti üzem egy fontos követelmé­nyének kielégítését, a rendezésnek gyors és egyszerű keresztülvitelét lehetetlenné tette, el kellett ejteni. A jelen találmány tárgyát már most oly berendezés képezi a füstnek a vonat mö­gött való kibocsátására és a szikrázás el­fojtására, mely úgy hatásában, mint keze­lésében teljesen megfelel a gyakorlat kö­vetelményeinek és melynél az egyes részek­nek a kocsik megfordításánál szükségessé elállítása egyetlen kézfogással eszközölhető. A találmány tárgyát képező berendezés a mellékelt rajzban két foganatosítási alak­jában van föltüntetve. A 3. ábra az ezen berendezéssel ellátott vonat oldalnézete. A 4. ábra a füstvezető berendezés füg­gélyes hosszmetszete. Az 5. ábra alsó füstvezetékkel fölszerelt vonat oldalnézete. A 6. ábra metszet a 3. ábrának A—B vonala szerint. A 7. és 8. ábrák részletrajzok. Minden egyes kocsin és a mozdonyon egy­egy az (5) tartókon (3. ábra) ágyazott víz­szintes (6) cső van elrendezve, mely végein a kúpos (7) toldatokat hordja. A (6) csö­vek hossza akként van méretezve, hogy a szomszédos (7) toldatok az ütköző rúgók összenyomatásánál egymáshoz ne ütődhes­senek. Mindegyik (6) csőben egy a tulaj­donképeni füstvezetéket képező (8) cső (4. ábra) van forgathatóan és eltolhatóan ágyazva, melynek (9) fogantyúja (3. ábra) (6) csőnek két lefelé nyúló szárral bíró (10) hasítékán át kifelé nyúl. Ezen fogantyú segélyével, melyet a (10) hasíték egyik vagy másik szélső ágába ál­lítunk be, a (8) csövet a szükség szerint a 7. illetőleg 8. ábrában föltüntetett ál­lásba hozhatjuk, a mikor is az a (6) cső jobb- illetőleg baloldali (7) toldatán túl­nyúlik és végével a szomszédos kocsi (6) csövének (7) toldatában fekszik. A (8) csö­veket mindig oly állásban tartjuk, hogy ezek az egymással összekapcsolandó összes kocsiknál mindig ugyanazon oldalon nyúlja­nak tul a (6) cső (7) toldatán, ha pedig va­lamely kocsi megfordíttatik, akkor a (8) csövet egyszerűen a (9) fogantyú meg­emelésével és oltolásával a szükséges ál­lásba hozzuk. A mozdonyra szerelt (6) cső, melynek (8) csövét helytállóan rendezzük el, a kürtőnek (11) toldatával közlekedik, melynek kúpos vége a mozdony (6) csövé­nek (7) toldatába nyúlik be. A leírt elren­dezés által a mozdony kürtőjével közle­kedő folytonos, a vonat gyors rendezését semmiképen sem akadályozó és a gyakor­lat követelményeinek minden tekintetben teljesen megfelelő csővezetéket kapunk, mely az egész füstöt a vonat utolsó kocsi­jáig vezeti és azt itt szikramentesen bo­csátja ki, mivel a szikrák azon idő alatt, míg a csővezetéken átjutnak, teljesen ki­alszanak. Az 5. ábrában föltüntetett berendezés csak annyiban tér el az imént leírttól, hogy annál a csővezeték a kocsiszekrények alatt van elrendezve és a kétszer meghajlított (12) csövön át közlekedik a mozdony kür­tőjével. A leírt berendezés, különösen pedig a (8) csövek eltolására szolgáló szerkezet a találmány lényegének megváltoztatása nél­kül természetesen sokféleképen módosítható SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Berendezés mozdonyok füstjének a vonat mögött való kibocsátására, jellemezve a kocsira szerelt vezetékekben eltolható,

Next

/
Thumbnails
Contents