22313. lajstromszámú szabadalom • Harangművek villamos védjelzők stb. kiváltási és megakasztási szerkezetének tökéletesítésére

Megjelent 1901. évi szeptember lió 12-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 22313. szám. Vll/j. OSZTÁLY. Harangművek, villamos védjelzők stb. kiváltási és megakasztási szerkezetének tökéletesítése. NEUHOLD JÁNOS GYÁRIGAZGATÓ BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 márczius hó 19-iko. Jelen találmány tárgyát a vasútaknái ál­talános használatban lévő harangjelző be­rendezések, villamos védjelzők stb. kivál­tási és megakasztási szerkezetének tökéle­tesbítése képezi egyrészt az alkatrészek czélszerű elrendezése és mechanikai mun­kájuk kihasználása, másrészt pedig neve­zett szerkezet mechanizmusában történő átalakítás és új alkatrészek alkalmazása által. Ezen tökéletesbített szerkezetet az jel­lemzi, hogy bármily rendszerű és szerke­zetű berendezésnél könnyen alkalmazható és elmés elrendezése s a végzendő mecha­nikai munka egyszerű volta a precziz ki­váltást és megakasztást biztosítja. A mellékelt rajzok a találmányt ábrá­zolják és pedig az 1. ábra a találmány kiviteli módozatá­nak elölnézete, a 2. ábra a megfelelő fölülnézet, a 3. ábra a megfelelő oldalnézet, a 4. és az 5. ábra pedig elől-, illetve oldalnézetben tünteti föl a megakasztó szerkezet foganatosítási módozatát. A szerkezet lényegét (I) és (II) két egy­mással rúgós összefüggésben lévő közös alátámasztási pont körül forgó mozgást végző kétkarú emeltyű kölcsönös összmű­ködése alkotja. Az (I) emeltyű (1. ábra) (A) hosszabb és ehhez szög alatt hajló (B) rövidebb kar­ral bír és a (T) tengelyre forgathatóan van elhelyezve, mely előtt az (A) kar még (C) nyúlvánnyal van ellátva. Az (A) kar végén van a kiváltó ge­reblye elhelyezve, míg (B) kar megfelelő fölületi görbülettel bír. Az (I) emeltyű tengely fölötti erősített részén a (D) rúgó van egy csavarral megerősítve. Közvetlen az (I) emeltyű mellett (1. ábra, 2. ábra, 3. ábra) van a (II) emeltyű a (T) tengelyen elhelyezve, melynek (F) karja az ütköző padot képezi, a (G) kar pedig a (J) megakasztó horoggal van ellátva, azonkívül a (H) peczek, mely a két emeltyűnek a (D) rúgó segélyével történő összefüggését létrehozza, szilárdan megerősítve. Mindkét emeltyű, mint már említve volt, a (T) tengelyre tolva egy sasszöggel hatá­roltatik s ezen tengely másik vége csavar­menettel bír s bármily szerkezetű készü­lék falán egy csavaranyával könnyen meg­erősíthető. Ha (A) kar az (S) gereblye kiváltása után leesik, a (C) nyúlvány a (TI) ten-

Next

/
Thumbnails
Contents