22119. lajstromszámú szabadalom • Fölhajtás által működtetett mótor

Megjelent 1901. évi augusztus hó 17-én. MAÜY. 1 t IvlR. SZABADALMI HIVATA1 SZABADALMI LEIRAS 22119. szám. V/d/3. OSZTÁLY. Fölhajtás által működtetett mótor. MEDVECZKY ZSIGMOND MÉRNÖK KOMÁROMBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 márczius hó 30 ika. A találmányom tárgya egy a fölhajtás által működtetett mótor, melynél a víz­oszlop belsejében fölváltva levegővel és vízzel telt és ennek megfelelően fölváltva emelkedő és sülyedő edények (búváredé­nyek) megtöltése, illetőleg kiürítése ön­működően, a mótor főtengelyéről működ­tetett vezérmű közreműködés3 nélkül megy végbe. A csatolt rajzlapon a találmány tárgyát képező mótor sematikusan függélyes met­szetben látható. A motornak egy a víz befogadására szolgáló, tetszőlegesen alakított (a) tar­tálya van, melynek magassága a helyi vi­szonyoknak megfelelően van megszabva. A megrajzolt kiviteli módozatnál ez a tar­tály közlekedő edény alakjában van kiké­pezve, melynek két szárában egy rendesen légmentesen elzárt (b) illetőleg (c) búvár­edény mozog föl- és lefelé. Ezek az edé­nyek az (f fl) tengelyekre ékelt (e el) kötélcsigák körül futó végtelen (d) kötél­hez vannak kötve, nagyságuk pedig a ren­delkezésre álló vízmennyiségnek és a ki­fejtendő erőnek megfelelően van meg­szabva. A (b) és (c) búváredény teljesen azonos módon van kiképezve. A búváredény hengeres, minden oldalán zárt, fölül egy alkalmas zárótagja — (g) tolóka — által elzárt légkibocsátő egyút­tal vízbebocsátó nyílással bír, a fenekén pedig egy két oldal felé nyíló, a víz ki­eresztésére szolgáló (1) tolókája van. Ügy a (g), mint az (1) tolókát a rájuk ható spirálrúgók zárva tartják, kinyitásukra pe­dig a velők összekötött és a tartály egyik, illetőleg másik végállásában az (i), illető­leg (p) ütközőkbe ütköző (h) illetőleg (j) rudak és megfelelő huzalok szolgálnak. Ezen tolókazárkészűlékekre,. mint a továb­biakra nézve is megjegyzendő, hogy azok­nak önműködő zárberendezése nem tarto­zik a találmány lényegéhez, mert ezen z&r­készűlékek ismeretes mechanikai eszközök­kel különféleképen — esetleg elektromág­nesekkel is — létesíthetők, miért is az e tekintetben itten jelzett módok az alkal­mazhatóságnak csakis egyszerű példáit mutatják. A tartály alsó részében minden búvár­edény részére egy külön (x y) ürítőfenék van, melyben a búvár (1) fenéktolókazárá­hoz hasonló két és pedig (m) és (n) to­lóka van, melyek szintén két oldal felé nyílók és a búvárból kieresztett víznek a tartályból való kivezetésére szolgálnak, a

Next

/
Thumbnails
Contents