22070. lajstromszámú szabadalom • Javítás rajzsineken

.Megjelent' 1901. évi augusztus lió 3-áii. MAGY. ggj ivllt szabadalmi jgpg hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 22070. szám. IX/a/b. OSZTÁLY­Javítás rajzsíneken. beddous józsef mérnök new-cross-londonban. A szabadalom bejelentésének napja 1901 márczius hó 3-ika. Jelen találmány tárgyát egy javítás ké­pezi rajzsíneken és ez a rajzsín jobb végével összekötött berendezésből áll, mely e rajz­sín végét úgy vezeti, hogy az még akkor is, ha a rajztáblán föl és alá mozgatjuk, megfelelő helyzetét megtartja. A berendezés czélja tehát az. hogy meggátoljuk, miszerint a rajzsín és a rajztábla hosszélei közötti hajlásszög nem óhajtott módon megváltozzék. A találmány tárgyát a mellékelt rajz tün­teti föl és pedig az 1. ábra a berendezés oldalnézetét, a rajz­táblán fekvő rajzsínnel kapcsolatban; a 2. ábra az 1. ábrabeli berendezés fölűl­nézetét; és a 3. ábra a berendezést magát mutatja. (a) egy lemez, melynek két 90° alatt le­görbített (a) nyúlványa van. Az (al) nyúl­ványok (a2) végei szintén 90° alatt vannak lefelé hajlítva (lásd 3. ábrát). Az (a) lemez (b) rúd közvetítésével vau egy (b) szorítóval kapcsolva, mely a rajzsín szabad (elvégé­hez van erősítve. A (bl) rúd fixen van a (b) szorítóhoz kötve és másik vége az (a) le­mez vertikális (a3) nyúlványaiba fúrt lyuka­kon halad át. Ezen szerkezet és elrendezés által az (a) lemez és a vele összefüggő ré­szek beátlíthatás czéljából a (b) rúdon eltol­hatók. Az (a3) nyúlványok között a (bl)rú don egy (d) rúgó van alkalmazva, a mely­nek végei az (a3) nyúlványokhoz támaszkod­nak és a czélja, hogy a lemezt a rajztábla hosszéléhez odaszorítsa. A (b) szorító (b2) állítócsavar segélyével rögzíthető a rajzsínen. Ezenfölül még nyomkarikával ellátott (e) antifrikeziós görkarikák is vannak alkalmazva, a melyek függélyes csapok körül foroghat­nak el és e csapok végei az (a) lemezben illetve annak vízszintes (a2) nyúlványaiban nyugosznak. Az (e) görkarikák alsó végei és a vízszintes (a'2) nyúlványok között (f) rúgók foglalnak helyet, a melynek hatása folytán a görkarikák végein lévő nyomkari­mák a rajztábla alsó oldalához szoríttatnak. Az előzőkből látható, hogy a rajzsínt a rajz­táblán a megfelelő helyzetben biztosítandó és a sín fejének a rajztábla megfelelő élé­hez való szorítása czéljából a (b) szorítót úgy kell a rajzsínhez erősíteni, hogy az (e) görkarikák kellő erővel szoríttassanak a rajztábla megfelelő, szembenfekvő éléhez. Ha rajzsínt a rajztáblán ide-oda mozgatjuk, a görkarikák az (f) és (d) rugókkal eszközölt rugalmas alátámasztás folytán az illető rajz­tábla élének egyenetlenségeihez alkalmaz­kodhatnak és e mellett a rajzsínt annyira

Next

/
Thumbnails
Contents