20666. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági szelep fokozatosan emelkedő teljes szelepemelkedéssel

Megjelent 1001. évi márczius hó 8-án. MAGY. KIR szabadalmi jbjl hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 20666. szám. V/e/3. OSZTÁLY­Biztonsági szelep fokozatosan emelkedő teljes szelepemelkedéssel. masch1nen- und abmatubenfabbik vobm. c. louis stbube czég magdebubg-buckauban. A szabadalom bejelentésének napja 1900 junius hó 16-ika. Jelen találmány tárgyát egy biztonsági szelep képezi, mely lényegesen különbözik azon biztonsági szelepektől, melyeknél a szelep teljes emelkedése történik. Az el­érendő végczél ugyanaz, mint a 81,808. sz. német birodalmi szabadalmunk kivitelénél és a működés kezdete is azonos a két találmánynál. Mellékelt rajzon: az 1. ábra a biztonsági szelep metszetben, a 2. ábra a biztonsági szelep egy módo­sítása metszetben. Mindkét szelepen heves kifúvatás törté­nik, mielőtt még a (b) térbe jutott gőz a nagyobb lemezbe gyakorolt nyomás követ­keztében a szelepet emelné. Míg a 81,808. sz. német birodalmi szabadalmunk kivitelénél, abban a pillanatban, a melyben az ott (c)­vel jelzett lemez, a (b) szelepszekrényben összegyűlt gőz nyomása következtében mű­ködésbe hozatik, a szelep azonnal teljesen fölemeltetik, addig új találmányunk műkö­dése egészen más. Ugyanis ennél a gőz az (a) szelep megemelése után először a (b) térbe jut, innen tetszőleges kivitelű ki­áramló nyílásokon át és a lemez mozgé­konysága következtében a (b') térbe s végre innen hasonló módon a szabadba áramlik, i Ha a kazánban uralkodó nyomás nagyob­bodik, a már kissé megemelt szelep még magasabbra emelkedik és ha a hengerben lévő gőzök feszítő ereje annyira növekedett, hogy a (h') lemezre hatás gyakoroltatik, úgy az által a szelep egy bizonyos emel­kedést tesz. Ezen emelkedés a lemezek kellő méretezése által határolható, oly mó­don, hogy az a teljes szelep emelkedésének csak egy része. Ha ezután a kazánban uralkodó gőznyomás még nem sülyedt a szükséges nyomás alá, ellenkezőleg a nyo­más növekedik, úgy a (b') térben is na­gyobbodik a gőzök feszítőereje, míg végre ezek a (h") lemez fölűletére nyomást gya­korolnak, mi által teljes szelepemelkedés érhető el. Egy más emelkedésmagasság, a szelep­szekrénynek még több részre való osztása és több lemez alkalmazása által érhető el. A (b) és (!>'), esetleg a többi következő szelepszekrényrészek által elért kereszt­metszetnagyobbodás oly módon is elérhető, hogy egy fokozatosan nagyobbodó pl. kúpos szelepszekrényt szerkesztünk, a mely a biz­tonsági szeleptől a legfölső lemezig terjed, j és a melyben a (h' és h") és a többi leme-i zek működnek. Ebben a szelepszekrényben

Next

/
Thumbnails
Contents