20633. lajstromszámú szabadalom • Két részből álló rúgós matrácz

Megjelent 1901. évi márczius lió 4-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 20638. szám. VlII/i. OSZTÁLY. Két részből álló rugós matrácz. AUFRICHTIG HERMANN KERESKEDŐ BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 október hó 1-je. Jelen találmány két részből álló rugós matráczokra vonatkozik, melyeknek fölső részét tudvalevőleg tisztítás czéljából le le­het emelni. Jelen újítás lényegében abban áll. hogy az említett fölső rész az alsó résszel két egymással szemben fekvő olda­lon sarnirokkal van összekötve, a kapcso­latot pedig bármelyik vagy mindkét oldalon egy időben lehet oldani. Ekkép lehetségessé válik a matrácz tisztítása, anélkül, hogy a fölső részt majd az egyik, majd a másik oldalon emeljük föl, miáltal a tisztítást egy személy is végezheti. A mellékelt rajzlapokon : 1. ábra a két részből álló matrácz ke­resztmetszete, 2. ábra az alsó rész, az úgynevezett rúgó­fenék fölülnézete, 3. ábra egy a sarnirzár fölülnózete, 4. ábra a zár metszete, éppen a zárás előtt, 5. ábra ugyanazon metszet, midőn a sar­nir már zárva van, 6. ábra a zár helyzetét metszetben tün­teti föl, midőn a matrácz fölső része föl van emelve, 7. és 8. ábrák a berendezés függélyes metszetei, még pedig úgy akkor, midőn a matrácz zárva van, mint mikor nyitva van és pedig egyszerüsbített elrendezésben. 9. és 10. ábrák az utóbbi berendezéshez alkalmas sarnirzár nézetei. Az alsó részt a rugókkal (A), a fölső, lószőrrel vagy kócczal töltött részt (B) jelzi, (A) rész (2. ábra) keretén, czélszerűen a hosszoldalon, egymással szemben négy (a) sarnir van megerősítve, úgy hogy a sarnirok forgó csapjai a kerület külső szé­lére jutnak. A sarnirok fölső lemezei és (B) fölső matráczrész között (1. és 2. ábra) (b, c, d, e) ismert szerkezetű csappanó zárak vannak beiktatva és pedig úgy, hogy (b, c, d) részek az említett saniircsappantyúval vannak összekötve, míg az (e) peezkek víz­szintes bevágással a (d) nyílásoknak meg­felelően (B) fölső részen vannak elrendezve. Az elrendezés épp így fordított is lehetne. Ha (B) fölső részt az (A) alsó részre akkép fektetjük, hogy (c) peezkek (d) nyí­lásokba illenek és a (B) részt lenyomjuk, akkor az összes zárak becsappannak, az (A) alsó rész rugói összenyomatnak és a ma­tiáczrészek egymással teljesen össze van­nak kapcsolva. Ha tisztítani akarunk, akkor tetszőleges oldalon a két (c) csappantyúra nyomunk, mire (B) rész a rugók behatása alatt szárny-

Next

/
Thumbnails
Contents