20633. lajstromszámú szabadalom • Két részből álló rúgós matrácz

szerűen fölugrik, minthogy a másik oldalon csak a sarnirok engednek. Ennél a nagy ! előny abban áll, hogy a fölső rész fölcsap- j panását a másik oldalon is lehet eszközölni, ! amennyiben előbb a matráczot zárjuk és azután a szemközt fekvő (c) csappantyúkat működtetjük, mire ismét itt, hol előbb a matrácz szétvált, a sarnirok jönnek műkö­désbe. Ugyanazon czélra szolgáló egyszerűsbí- j tett foganatosítási alakot tüntet föl a 7. és 8. ábra, mely a csappantyúzárak elhagyása folytán az önműködő zárást nélkülözi. Ezen elrendezésnél az (a) sarnirok eltolható (el) peczkekkel (3. és 4. ábra) vannak ellátva, melyeket, ha a matrácz egyik részét nyitni akarjuk, egy arra alkalmas (b) ágyba kell betolni, mire az illető sarnir oldva van és mint már az előbbi berendezésnél említve volt, (B) matrácz (A) rúgófenék spirálrugói­nak behatása alatt szárnyszerűen fölugrik; a matráczot ezután könnyen lehet alkalmas ferde helyzetbe hozni, hogy a belsejét tisz­títani lehessen. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Két részből álló rúgós matrácz, az által jel­lemezve, hogy rúgófenék és matrácz egy­mással, mindkét oldalon egymással szem­ben álló (a) sarnirokkal vannak összekötve, mi mellett a sarnirok könnyen oldhatók és ez által a matrácz bármelyik oldalon fölcsappantható. 2. Két részből álló rúgós matrácz 1. igény szerint, az által jellemezve, hogy az (a) sarnirok és (B) fölső rész között még (b, c, d, e) csappantyúk vannak akkép beiktatva, hogy tisztítás czéljából a ma­trácz fölső részét úgy az egyik, mint a másik oldalon föl lehessen csappantani, illetve esetleg egészen leemelni. (2 rajzlap melléklettel.) FiLLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPMTKN

Next

/
Thumbnails
Contents