20616. lajstromszámú szabadalom • Berendezés ajtóknak önműködő nyitására és zárására

Megjelent 1901. évi márczius hó 6-án. MAGY. Kllt. SZABADALMI HIVATA L SZABADALMI LEIRAS 20616. szám. VlII/d. OSZTÁLY. Berendezés ajtóknak önműködő' nyitására és zárására. BLEIZIFFER ANTAL GÉPÉSZ CIGLENIKBEN. Pótszabadalom a 18221. sz. törzsszabadalomhoz. Bejelentésének napja 1900 márczius hó 30-ika. A bejelentés tárgyát a 18221. számú szabadalom tárgyán eszközölt javítások ké­pezik. A találmány tárgya mellékelt rajzban ábrázoltatott és pedig: 1. ábra a padló alatt levő szerkezet alap­rajza; 2. ábra a padló fölött lévő légszivattyú­val ellátott szerkezet vertikális hosszmet­szete ; 3. ábra a padló metszete az 1. ábra (y—y) vonala szerint; 4. ábra a padló alatt lévő szerkezet ver­tikális hosszmetszete az (x—x) vonal sze­rint. (a) vasgerenda czélszerűen (I) profillal bir és a padló alatt akkép van elrendezve, hogy hátsó végével (q) csukló körül forog­hat; másik végét (c) rudak a nyitószerke­zethez kötik. A nyitószerkezet (b) rúdjai (d) ellensúlyt hordják, mely (v) állítócsa­varral különböző helyzetben, a kívánalmak­nak megfelelő hosszúságú karon rögzíthető. A (b) rudak másik végükkel az (e) csuklók és (f) rudak segítségével a (g) ajtószár­nyakon megerősített (h) gömbcsuklókhoz vannak erősítve és az (m) lemezekben meg­erősített (i) tengely körül foroghatnak. A szerkezet úgy is módosítható, hogy a jobb­oldali és baloldali szerkezetet kettéválaszt­juk és külön-külön súllyal látjuk el. Az (N) küszöb deszkáit szilárdan erősít­jük az (a) gerendához, míg az (M) padló deszkái egyik végükkel (j) gerendákon (3. ábra) vannak megerősítve, másik végük­kel pedig az (a) gerendára akként támasz­kodnak, hogy annak mozgásában részt vesz­nek. A szerkezet működése a következő: Ha az (N) küszöbre vagy (M) padlóra lé­pünk, az (a) gerenda a (q) csukló körül el­fordul és magával viszi a (c) rudakat; minthogy ezen rudak a (b) rudakhoz van­nak erősítve, ezek az (i) tengellyel együtt elfordulnak és egyrészt a (d) ellensúlyt fölemelik, másrészt (e) csuklók körül el­fordítják az (f) rudakat, melyek a (h) gömbcsuklók segélyével a (g) ajtószárnya­kat nyitják. Ha az illető a küszöbről vagy padlóról lelépett, akkor a (d) ellensúly eleven ereje folytán lefelé esik, magával viszi a (b) rudakat, melyek egyrészt az (e) csuklók, (f) rudak, (h) csuklók segítségével a (g) ajtószárnyakat zárják, másrészt az (a) ge­rendát kezdeti helyzetébe visszahozzák. Hogy a zárás és nyitás lassabban és zaj­talanul eszközöltessék, a (g) ajtókhoz még

Next

/
Thumbnails
Contents