20567. lajstromszámú szabadalom • Fémtömítés tömítőszelenczékhez

.Megjelent IÍK)1. évi február lió 27-én. MAGY szabadaí;mi KIR. hivatal SZABADALMI LEIRAS 20567. szám. V/e/1. OSZTÁLY. Fémtömítés tömítőszelenczékhez. reinhold vilmos gyáros berlinben. A szabadalom bejelentésének napja 1900 julius hó 14-ike. A tömítőszelenczék ismeretes fémtömíté­seit laza gyűrűdarabok képezik melyek helytelen elhelyezése a tömítés hiányossá­gát vonja maga után. Hogy a helytelen el­helyezés lehetetlenné váljék, a szóban lévő találmány tárgyát képező tömítés több láncz­szerűen tagozott, de összefüggő gyűrűből áll, melyek a dugattyúrudat körülfogó kúpot képeznek. Ezek a kúpalakú gyűrűk az ugyancsak kúpos furattal ellátott merev gyűrűkkel egy tömítésövet képeznek ós a tömítőszelenczében magassági irányban több ily tömítésöv van elhelyezve, melyek együtt a tömítést képezik. A csatolt rajzokon ily tömítőszelencze egy kiviteli módozata látható, nevezetesen az l.ábra a tömítéssel ellátott tömítősze­lencze függélyes metszete, melyen egyes részek nézetben láthatók, a 2. ábra pedig fölülnézete, illetőleg az 1. ábra (A —B) vonala szerint vett met­szete. A kúpos furattal ellátott (a) gyűrűt leg­czélszerűbben két darabból állíthatjuk elő, és a (b) tömítőszelenczében és a (c) <hi­gattyúrúd körül való elhelyezése után csa­varok segélyével egy egésszé kötjük össze. Ebben az (a) gyűrűben egy kúpalakú ta gozott (d) gyűrűt helyezünk el. A tagozott (d) gyűrű egyes (e) részekből áll, melyek az (a) gyűrű szélesebb részeit töltik ki. Eme (e) tagokkal szemben az (f) tagok (1. a 2. ábrát) eltolva vannak alkalmazva, melyek az (e) tagokkal (g) csavarok segélyével van­nak összekötve. Ezek a (g) csavarok leg­czélszerűbben csak az alsó végükön van­nak csavarmenetekkel ellátva, fölső végük­kel pedig a (h) furatokon mennek át, melyek elég elmozdulást engednek meg, hogy a gyűrűk elhelyezésénél azok az (e) tagok (i) hasítékai és az (f) tagok (k) hasítékai miatt annyira megnyúlhassanak, hogy azokat a dugattyúrúdra fölhúzhassuk. Azonkívül az az elmozdulás, melyet a (g) csavarok a (h) csavarfuratokban végezhetnek, a tömítés utólagos meghúzását is lehetővé teszi. Az (e és f) tagok érintkezési föliileteit gondo­san megtisztítjuk, esetleg le is csiszoljuk, úgy hogy eme tagok között tökéletes tö­mítés létesüljön. Az (a al és a2 a3) gyűrűk között lévő fölületek, úgyszintén eme gyűrűk és a tagozott (d dl d2 <13) gyűrűk között lévő fölületek is termé­szetesen igen gondosan vannak megmun­kálva. A rajzon az 1. ábra baloldalán az (a) merevgyűrűre egy másik (al) merevgyűrű fekszik, erre a másik (al) gyűrűre pedig egy másik tagozott (dl) gyűrű és így to-

Next

/
Thumbnails
Contents