20524. lajstromszámú szabadalom • Javítás görgős csapágyakon

Megjelent 1901. évi február lió 23-án. MAGY. ( í KIR. szabadalmi hivatal SZABADALMI LEIRAS 20524. szám, V /e/l • OSZTÁLY. Javítás görgős csapágyakon. LAFFAS JEAN MARIÉ MÉRNÖK LE VESINETBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 junius hó 27-ike. Jelen találmány tárgyát egy görgős csap­ágy képezi, mely közlőműtengelyekre, nehéz jármüvek, mint vasúti kocsik, automobilok és effélék tengelyeire stb. alkalmas és mely­nél két sor háromszögben egymás fölé he­lyezett görgő vagy gördülőhenger az ily csapágyakban eddig föllépő csúszó súrlódást gördülő súrlódássá változtatja át, a mi nagy ipari előnyökkel jár. A találmány tárgya a mellékelt rajzon van föltüntetve, melyen 1. ábra egy közlőműtengely csapágyának keresztmetszetét, 2. ábra ennek keresztmetszetét mutatja, mig 3. ábra egy közönséges kocsitengely csap­ágyának hosszmetszetét és 4. ábra egy vasúti kocsitengely csapágyá­nak hosszmetszetét tünteti föl. Az 1. ábrán (A) egy közlőműtengely végét ábrázolja, mely körül (a al) görgők oly módon vannak elrendezve, hogy a külső görgősor a belső görgők közötti helyet fog­lalja el és viszont, úgy hogy a görgők moz­gásaikat zeg-zúg vagy háromszög irányban adják át egymásnak. Ha az 1. és 2. ábrán föltüntetett tengely a nyíl irányában forog, akkor a vele érint­kező görgők ellenkező irányban forognak. Mialatt az (a) görgők egy teljes körfordu­lást végeztek (saját tengelyük körül is fo­rogván) az (A) tengely körül a (B) hüvelyen nagyobb kerületen legördülő (al) görgők még nem végeztek egy teljes körforgást. Az (a al) görgők végén kis (b b) fémla­pocskák vannak elrendezve, melyek (c c) nemezlapokra támaszkodnak. Az egész rend­szer (D Dl) csavarra járó födőkkel van összetartva, melyek egyikén (v) állítócsavar hatol keresztül (2. ábra). A 3. ábra egy oly kiviteli alakot mutat, mely egy közönséges kocsitengelyre alkal­mazható és melynél a tengely mozdulatlan, míg a csapággyal ellátott kerékagy forog a tengely körül. (E) az oldaltámaszték, mely­nek eltolódását (e g) csavaranyák akadá­lyozzák meg. A (g) anya mellett még egy harmadik (h) csavaranya ül, mely a (Dl) szelenczébe fojtóan van beillesztve, úgy hogy ezen szelencze foroghat bár, de por és piszok nem férhet a csapágy belsejébe. Az (E) oldaltámasz egy bevágással van el­látva, melynek fölső részében egy golyók­ból álló koszorú fut. A golyókat az (El) gyűrű veszi körül, mely a kerékkel együtt forog. Ezen gyűrű (c cl) nemezlapok között fekszik, melyek közül a (cl) lap az (e) anya hornyába nyúlik.

Next

/
Thumbnails
Contents