20498. lajstromszámú szabadalom • Rugalmas nyomófelület nyomdagépekhez

Megjelent t !><> 1. évi február hó 30-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 20498 szám. ix/e. OSZTÁLY. Rugalmas nyomóföfület nyomdagépekhez. SEVERY MELVIN LINWOOD MAGÁNZÓ ARLINGTON HEIGHTSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 julius hó 23-ika. A nyomdagépeknél a legnehezebb föl­adatok egyike az, hogy a nyomófölület minden pontján egyenletes nyomást létesít­sünk, minthogy az elkerülhetlen egyenet­lenségek okvetlenül zavarokra adnak okot, az alkalmaztatni szokott egyengetés pedig rendkívül sok időt és költséget vett igénybe. Találmányunk tárgya egy egyszerű, tartós és hathatós berendezés, mely a használt egyengető papírokat fölöslegessé teszi és lényegében véve számos egymástól teljesen függetlenül, rugalmasan elmozduló, keskeny, hosszú fölületből áll, melyek oly módon vannak elhelyezve, hogy a nyomófölület egyes elemeivel össze ne eshessenek. A csatolt rajzokon: az 1. ábrán egy hengeralakú nyomófölület látható, mely a találmányunk szerint van kiképezve; a 2. ábra egy sík nyomófölületet ábrázol, mely ugyancsak a találmány szerint van kiképezve; a 3. ábra eme nyomófölület egy más ki­viteli módozata, mely egy fémlemezzel van lefödve; a 4. ábra a föntebb jelzett fémlemeznek és nyomófölületnek egy más kiviteli mó­dozata, míg az 5. és 6. ábra a 3., illetve 4. ábrához tartozó keresztmetszetek; a 7. ábra az általunk legczélszerűbbnek tartott kiviteli módozat egy darabjának fölűlnézete és a 8. ábra megfelelő keresztmetszet, míg a 9. ábra egy módosított kiviteli alakot mutat be. Az 1. ábrán látható kiviteli módozatnál (5) a nyomófölület alapját képező hengert jelenti és (20) az evvel együtt működő nyomtató fölületet. A nyomófölület a szá­mos vékony csíkra osztott (2) bádoglemez­ből áll. mely tehát egyes egymástól függet­lenül elmozduló (1) elemeket képez és egy gummiból készült (10) alaplemezen fekszik. A (3) hasítékok, melyek ezeket az elemeket egymástól elválasztják, egészen keskenyek, mintegy két-három vagy még több czenti­méter hosszúak és lépcsőzetesen a 7. ábrán világosabban látható módon vannak elhe­lyezve. Itt a föl nem vágott részek vagy (3a) hidak a hasítékokkal oly módon válta­koznak, hogy a (2) lemez a hasítékokra merőleges irányban behajolhasson. A 9. ábrán látható módosulatnál a (3) hasítékok két rendszert képeznek, melyek közül az egyik hasítékai a másikéira merő­legesek és oly módon vannak alkalmazva,

Next

/
Thumbnails
Contents