20119. lajstromszámú szabadalom • Újítások törmelékes anyagok szállítására rendelt vasúti kocsikon

Megjelent 1900. évi deczember hó 19-én. MAGY. jg|| KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 20119. szám. V/b. OSZTÁLY. Újítások törmelékes anyagok szállítására rendelt vasúti kocsikon. SOUDER JAKAB J. MAGÁNZÓ WASHINGTONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 julius hó 3-ika. Jelen találmány tárgya oly kocsikra vo- j natkozik, melyeknek törmelékes anyagok, mint pl. szén vagy érezek szállítására van­nak rendeltetve. Egy ezen osztályba tartozó kocsi bejelen­tőnek 1891. évi 464086. számú északame­rikai egyesült államokbeli szabadalmával van védelem alá helyezve. Az említett sza­badalomban ismertetett kocsi működésére nézve kielégítő eredményt nyújtott, azon­ban mégis némi tekintetben kifogásolható, így mindenekelőtt azért, mert a kibocsátó­ajtók nyitására és zárására szolgáló szerke­zet a kibocsátó-garat belsejében van elren­dezve s azonkívül a kocsi alsó oldalának középső részét egy széles hosszgerenda fog­lalja el. A találmánybeli újítások szerint ezen négyszögletű keresztmetszettel bíró hosszanti gerendát egy /\-alakú, vagyis for­dított V-alakú keresztmetszettel bíró támasz helyettesíti, mely a kocsi feneke alatt lévő tért két részre osztja és a kibocsátó-garat­nak egyik szélétől a másikig nyúl s egy­szersmind a csapóajtók kinyitására vagy el­zárására szolgáló lánczok felgöngyölítésére szolgáló tengely kívül van elhelyezve, ahe­lyett, hogy a kibocsátó-garat belsejében fog­lalna helyet. Eszerint tehát a találmány különböző uj I alkatrészekre s ezeknek egymással való kombinácziójára, valamint a kocsi egyes ré­szeinek uj kiképzésére vonatkozik. A mellékelt rajzlapon az 1. ábra egy csónakszerűen ferdén futó végfalakkal ellátott vasúti kocsinak részben oldalnézete, részben merőleges hosszmet­szete, mely kocsi a találmánybeli újítások­kal föl van szerelve; a 2. ábra a kocsinak és a kibocsátó garat­nak merőleges keresztmetszete; a 3. ábra részletrajz gyanánt a kibocsátó garatnak egyik oldalának távlatos nézete, azon tartó föltüntetésével, melynek segélyé­vel a /\-alakú keresztmetszettel biró tá­masz a kibocsátó-garat oldalfalaihoz hozzá­erősíttetik ; a 4. ábra a /\-alakú keresztmetszettel bíró főtámasznak távlatos nézete; az 5. ábra a hasonlaó keresztmetszeti alak­kal bíró segédtámasznak szintén távlatos nézete; az 5a. ábra az ezen támaszoknak és a garat helytálló részeinek megtartására szolgáló ke­reszthevederuek elülnézete, mely kampóvá görbített végeivel a kocsi alvázának külső gerendáira függesztetik; a 6. ábra a kibácsátó-garatot két szakaszra

Next

/
Thumbnails
Contents