19968. lajstromszámú szabadalom • Mótoros árammérő váltakozó áramhoz

Megjeleni- 1900. évi cleczember lió 6-án. MAGY. g^J KII*. SZABADALMI j|||í HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 19968. szám. VII/g. OSZTÁLY. Mótoros árammérő váltakozó áramhoz. UNION ELEKTRICITÁTS-GESELLSCHAFT CZÉG BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 junius hó 15-ike. A 13689. sz. magyar szabadalomban vé­dett, Ferraris elve szerint szerkesztett mó­toros árammérővel két, egy síkban elhelye­zett elektromágnes, melyek közül az egyik a főáramkörbe, a másik a mellékáramkörbe van kapcsolva, hat a két fémből készült fegy­verzetkorongra. Két elektromágnes helyett három, ugyancsak egy síkban fekvő elektro­mágnest is lehet alkalmazni, melyek ekkor ugyancsak egy síkban fekszenek, és melyek közül vagy a két külső van a főáramkörbe ós a belső a mellékáramkörbe, vagy pedig a belső a főáramkörbe és a két külső a mellékáramkörbe iktatva, mint az a 15063. sz. svájczi szabadalomban ismertetve van. Hogy ily készülékeket indukcziós terhe­lés esetében is lehessen használni, a két mező között 90° fázis különbséget kell léte­síteni. A 13689. sz. magyar szabadalomnál erre a czélra három eszköz szolgált: elő­ször a mellékáramkörbe iktatott elektromág­nes elé egy csillapítócséve van beiktatva, mely berendezés ismeretes, de melynek segélyével magával 90° fázis eltolódás el nem érhető, másodszor alkalmas sarokvasak vannak oly módon alkalmazva, hogy a ko­rongalakú fegyverzet a mellékáramkörbe és főáramkörbe iktatott elektromágnesek erő­vonalait zárja, harmadszor pedig a mellék­áramkör vasmagján egy magában zárt cséve van alkalmazva. A szóban lévő találmány tárgya sarok­vasnak oly kíképezése, hogy a két mező fázis különbsége annyira nagyobbodjék, hogy a mellékáramkörbe kapcsolt cséve vasmag­ján röviden zárt csévét alkalmazni is kelljen. A 13689. sz. magyar szabadalom 2. és 3. ábrájából kitűnik, hogy a két forgó korong­alakú fegyverzetnek megfelelően a két vé­gén egy-egy vasból készült híd van alkal­mazva. Eme két hídnak külön-külön történő beállítása nehézkes, azonkívül czélszerűnek és előnyösnek bizonyult eme két hídnak mágnes tekintetben való kapcsolása, egy­részt hogy hatásuk nagyobb fázis különbség létesítése czéljából növekedjék, másrészt hogy a két szárt egyidejűleg lehessen be­állítani. Ez legczélszerübben oly módon érhető el, hogy a sarokvasat (U) alakban képezzük ki és pedig vagy tömör vasból, vagy drót-kötegből készítjük azt. Az (U) alakú sarokvas az (f) hüvelyben forgatha­tóan lehet elhelyezve és azután szorítjuk meg a hüvelyben vagy forrasztjuk be a hüvelybe, mikor azt a kellő helyzetbe for­gattuk. Az (El E2) szárak mágneses kör­folyamának (1. ábra) nem kell teljesen

Next

/
Thumbnails
Contents