19934. lajstromszámú szabadalom • Hangosan szóló telefon

Meg-jelent 1900. évi deczember hó 5-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 19934. szám. Vll/j. OSZTÁLY. Hangosan szóló telefon. DU DUSSAUD KÁROLY FERENCZ TANÁR PÁRISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 május hó 26-ika. A jelen találmány tárgyát hangosan szóló telefon képezi, mely a rendes hangon a mikrophonba beszólt szavakat akként repro­dukálja, mintha azok a készülék közvetlen közelében ejtettek volna ki. A jelen talál­mány az elmélet helyes fölismerésén alap­szik és ennek a gyakorlati alkalmazásában áll. A jelen találmány tárgyát képező készü­lék a hangok tökéletes reprodukeziója követ­keztében valamely fonográffal közvetlenül összeköthető, egy alkalmas hangtompítónak elrendezése esetében ellenben közönséges, halkan szóló telefon gyanánt is alkalmaz­ható. A jelen találmány szerint a Fourier által fölfedezett azon tantételt hasznosítjuk gya­korlati czélokra, mely szerint a membránok­nak csak azon rezgései hatásosak rezonanczia tekintetében, melyek mindkét oldalukon a küllevegővel érintkező membránoknál kelet­keznek, míg a zárt terek felé ható rezgések a rezonanczia számára közvetlen vesztesé­get jelentenek. Ezen oknál fogva a közön­séges telefonnál, melynél a membránnak csak egyik oldala érintkezik a küllevegővel, rezonanczia nem következik be, a miért is az ily telefonoknál zöngeszekrénynek vagy zöngefenéknek elrendezése mit sem használ. A jelen találmány tárgyát képező készü­léknél ellenben a membránok mindkét oldala érintkezik a küllevegővel és az egész szer­kezetet, vagyis a hangkamarák rendszerét, mely hangkamarák a telefonikus membrá­nok által képeztetnek és a küllevegővel összeköttetésben állanak, egy zöngeszek­rénybe vagy zöngeszekrényre szereljük. A jelen találmány tárgyát képező hango­san szóló telefon a mellékelt rajzban két foganatosítási alakjában van föltüntetve, a hol is: Az 1. ábra a telefont egy fonográffal ösz­szeköttetésben láttatja. A 2. ábra egy hangosan szóló telefont tüntet föl. A 3. ábra egy módosított foganatosítási alak metszetét láttatja. A vezetékhálózattal összekapcsolt közön­séges (z) telefonkészülék (2. ábra) két (a) és (c) telefonnal van ellátva, melyek közül vagy az egyik, vagy a másik a (b) átkap­csoló segélyével az (y, x) vezetékkel össze­kapcsolható. Ezen telefonok közül (c) a kö­zönséges telefon, mely a (z) készülék horgán függ és az (5) és (6) szorítókkal van össze­kapcsolva, a hol is a (b) átkapcsoló a (9) és (10) szorítóknak a (3) és (4) szorítókkal való összeköttetését is lehetővé teszi, mely

Next

/
Thumbnails
Contents