19933. lajstromszámú szabadalom • Szivarkészítő gép

Meg-jelent 1900. évi deczember hó 5-én. MAGY SZABADALMI Kia HIVATA L SZABADALMI LEIRAS 19933. szám. X/c. OSZTÁLY. Szivarkészítő gép. DUBOIS ÖDÖN GÉPÉSZ BRÜSSZELBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 szeptember hó 9-ike A szóban lévő találmany tárgya egy gép szivarok készítésére, melynek segélyével először a bélést vagy tölteléket állítjuk elő és azt közvetlenül azután, ugyanazon tagok segélyével a burkoló levéllel burkoljuk. A csatolt rajzokon : az 1. ábra a gép függélyes metszete, a 2. ábra ennek homloknézete ós a 3. ábra fölűlnézete, illetve részleges vízszintes metszete, a 4. ábra a szivar hátsó végének levá­gására szolgáló kést működtető berendezés elölnézete és az 5. ábra ama berendezés homloknézete, mely a szivar csúcsának levágására és a ragasztóanyagnak föl kenésére szolgál. Az (A) alapzaton vagy asztalon vízszintes irányban három (M M M) fiók van elhe­lyezve, melyek közül a legfölső egy a rövid dohány bevezetésére szolgáló (N) garattal van ellátva. A középső fiókba rakjuk a kö­zepes minőségű dohányt, míg a legalsóba a legjobb minőségű dohányleveleket. A do­hányleveleket nem hosszirányban, hanem keresztirányban helyezzük el, mint az a 3. ábrán látható. A dohánylevelek előreto­lását a (W1 W1 Wl) nyomórudak végzik^ melyek a fiókok fenekén vannak vezetve és a (W W W) vonórudak segélyével a (V) emelővel összekötve. Ez az emelő az (A) asztalon alkalmazott csap körűi leng és az emelőre gyakorolt nyomás által a dohányt a fiókok mellső részén alkalmazott G csapó­ajtó felé szoríthatja. A (Q) csapóajtó akként van elhelyezve, hogy abból kellő mennyi­ségű összenyomott dohány nyúljon ki és hog3T ezt a részt a többitől az (0) kés se­gélyével el lehessen választani, minek meg­történte után az 1. ábrán pontozva ábrázolt helyzetbe jutó (Q) csapóajtó a dohányt az előtte alkalmazott sodró hengerek közé viszi, úgy hogy a munkás a tölteléket képező le­vágott dohánymennyiséghez, ennek hossz­irányában hozzáférhet és azt a (D D) sod­róhengereken elhelyezett födőlevél oly módon rendezheti, hogy a rövidebb dohány a sodrandó töltelék közepén foglaljon helyet. A (Q') csapóajtó felé nyomott dohányt le­vágó (0) kés az (A) állványban függélyes iránybau van vezetve és a (B) kereten van megerősítve, melyet az erős (Bll) rúgók rendesen fölemelve tartanak, míg a kés le­felé mozgatását a munkás egy lábítóra gyakorolt lábnyomás által végzi. A (B) ke­ret és (0) kés kapcsolata az 1. ábrán ábrá­zolva nincs, de a 2. ábrán világosan látható. Azonkívül az (0) kés oly módon van (Ölt­nél a (B) keretre lenghetően ágyazva, hogy

Next

/
Thumbnails
Contents