19933. lajstromszámú szabadalom • Szivarkészítő gép

akkor, mikor a munkás a metszést a (B) keret lenyomásánál tökéletesen nem vé­gezné, a kést az (01) fogantyú segélyével teljesen lenyomhassa. A (B) kereten alkalmazott (Ql) ütközők arra szolgálnak, hogy a (Q) csapóajtót az alatt, mialatt a dohány összenyomását és levágását végezzük, a kellő helyzetben rög­zítsék és ezután ismét fölemeljék, minthogy a levágás közben a csapóajtó a lefelé inozgó ütközőkre szorúl és a levágás befejezte után az ütközőkre esik, úgy hogy az ütkö­zők fölfelé való mozgásuknál a csapóajtót a normális helyzetbe viszik. (Qa) szivar burkolására ugyanazon az (A) asztalon elhelyezett hengerek szolgálnak, a melyek a töltelék megsodrására használtattak. Ez a hengercsoport három különleges mó­don szerkesztett hengerből áll, melyek közül két (D D) henger az előkészített tölteléket szolgáltató (M) szekrény előtt az asztalon keresztirányban van elhelyezve és ugyanab­ban a helyzetben forog, míg a harmadik (K) henger függélyes irányban vezetett (B) ke­reten van elhelyezve és annak következté­ben emelhető és sülyeszthető, a hogy a (B) keretet az erős (Bll) rúgók a fölemelt helyzetben tartják és hogy azt az azon megerősített (Bl) kengyel segélyével le­nyomjuk. A három henger mindegyikét több csonka­kúp alakú részből állítjuk össze, melyek a henger tengelyére merőleges síkra szimme­trikusan vannak elhelyezve, úgy hogy ezek a kúpok egy az előállítandó szivar alkotó­jával összeillő alkotóval bíró forgástestet képezzenek. Ezek a csonkakúp alakú részek nincsenek a hengereknek azon állványába ágyazott (Dl) tengelyére fölékelve, sőt el­lenkezőleg, eme tengelyeken szabadon fo­roghatnak és a kaucsukból készült (Cl) hengerek által a súrlódás közvetítésével in­díttatnak forgásnak, mely hengerek alakja pontosan megegyezik a készítendő szivar alakjával és melyek közül az egyik két alsó. az (A) állványon vagy asztalon szerelt sodró henger között van elhelyezve, a másik pe­dig a (B) keretbe szerelt fölső (K) hengerre fekszik. A (Cl) kaucsuk hengereket a tengelyeikre ékelt (F) fogaskerekek segélyével indítjuk forgásnak, melyek akkor, mikor a (B) kere­tet lenyomjuk és a három hengert a munka­helyzetbe visszük, a nagy (G) fogaskerék által indíttatnak ugy'anazon értelemben for­gásnak, mely kereket egy a tengelyére la­zán fölhúzott rúgósdob mozgat. A rúgósdob rugójának fölhúzására egy (Hl) kötél szol­gál, melynek végére egy (HU) kengyel van kötve. Ezt a kengyelt a munkás a (Bll) ken­gyellel egyidejűleg nyomja le. A (G) fogas­kereket a rúgósdob azáltal indítja forgásnak, hogy ez a (H") kengyel lenyomásánál az (X) kilincsével a (G) kerék (G") csapjaiba fo­gódzik, míg a kengyel eleresztésénél ugyanez a kilincs szabadon bocsátja a fo­gaskerekeket, úgy hogy mikor a rúgósdob visszafelé forog és a kötél föltekerődzik a dobi 'El, (G) kerék nyugalomban marad. Magától érthető, hogy a gép mozgatására szolgáló eme berendezést csak példaképen ábrázoltuk és hogy az sok más berendezés­sel is helyettesíthető. A sodró hengereknek föntebb leírt szer­kezeténél, melynél a hengerek több, egjr közös tengely körül egymástól függetlenül forgó részekből vannak összeállítva, elkerül­jük azt, hogy a sodró hengerek különböző pontjai különböző sebességgel forognak és hogy ennek következtében a sodrandó töl­telék is szabálytalanúl forog, tehát hogy a födőlevél összegyűrődik. A födőlevélnek a szivar csúcsánál történő • levágására a (Pll) csap körűi forgó (P) kés szolgál, mely egyrészt a (Pl) rúgó hatása, másrészt pedig a (J) bütykök hatása alatt áll, az (I) kefe pedig a szivar födőlevelének végére kevés ragasztóanyagot ken, mely kefe az alsó kaucsukhenger tengelyének (Cll) végére van ékelve, míg a (V) bütyök a fölső kaucsukhenger (Cll) végén van fölékelve és ezzel együtt forog, mint az 5. ábrán látható. A szivar hátsó végének levágására a (T) kés szolgál, mely a (B) keret (TI TI) veze­tékeiben van vezetve és fölül egy (E) fo­gantyúval van ellátva.

Next

/
Thumbnails
Contents