19653. lajstromszámú szabadalom • Áramlevevő földalatti áramvezetéssel bíró elektromos vasutakhoz

Megjelent 1Í)00. évi november lió 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 19653. szám. V'g. OSZTÁLY. Áramlevevő földalatti áramvezetéssel biró elektromos vasutakhoz. DR STEIN MÓR ÉS DK FREUND GUSZTÁV ÜGYVÉDEK PRÁGÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 április hó 7-ike. A szóban lévő találmány tárgya egy áram­levevő földalatti áramvezetéssel bíró elek­tromos vasútakhoz, melynek előnye más ha­sonló berendezésekkel szemben az, hogy a csatornából könnyen kivehető, illetőleg abba könnyen bevezethető, mi különösen oly va­súti vonalaknál fontos, hol fölső és alsó ve­zetékű szakaszok vegyesen fordulnak elő. A csatolt rajzlapon a találmány tárgyát képező szerkezet az 1. ábrán elölnézetben, a 2. ábrán oldalnézetben és a 3. ábrán fölülnézetben látható, a 4. és 5. ábra az áramlevevő két állását jelzi, a 6., 7. és 8. ábra pedig az áramlevevő egy újabb kiviteli módozatát mutatja be. Két tengelyes motorkocsiknál az áramle­vevőt legczélszerűbben elől vagy hátúi al­kalmazzuk, ellenben négy tengelyes kocsik­nál a legelőnyösebben a kocsi közepén le­het megerősítve. A szóban lévő esetben az első berendezés van alkalmazva és az áram­levevő példaképen az (1) kocsi alváz hátsó részén van megerősítve. (1., 2., 3. ábra.) Az áramlevevő egy fémből készült, meg­felelően vezetett (2) laposvasból és egyrú­gós (3) csúsztató kontaktusból áll. A (2) áramlevevő sín menet közben a (4) hasí­tékba nyúlik és azt a (4) hasítékban lehe­tőleg pontosan kell vezetni, Hogy ily ve­zetés lehetséges legyen, a következő be­rendezéshez folyamodtunk. A (2) áramlevevő sín két pár (5 6) pofa között a (8 8) horgok (tolózárak) segélyé­vel eltolhatóan van megerősítve. Az alsó (5) pofapár egy vízszintes (o) tengelyre van szerelve, mely a csőalakú (10) csap­ágyban tolható el. Ez a (10) csapágy a füg­gélyes (11) rúd segélyével egy második, ha­sonló (12) csapággyal van összekötve, mely csapágyban ismét egy vízszintes (13) rúd (6) pofapárral van összekötve. A (11) ösz­szekötő rúd egy az (1) kocsi alvázzal csuk­lósan összekötött (16) kar két (14 15) ágá­ban van vezetve és függélyes irányban föl-és lefelé eltolható. A (17) spirálrúgó a (11) kart lefelé nyomja és így az alsó (9) ten­gelyre lazán fölhúzott (18) futókereketarra kényszeríti, hogy a vágány mellett fusson. Ez a (18) futókerék az egész áramlevevő Vezetésére szolgál és a (2) áramlevevő sínt arra kényszeríti, hogy menet közben a (4) hasítékban maradjon. A (18) futókeréknek és így az áramlevevőnek biztos vezetésére még egy megfelelő (19) vezetőhoronyban vezetett, függélyes (20) csap is szolgál, mely a (21) kapcsolósín segélyével a (10)

Next

/
Thumbnails
Contents