19630. lajstromszámú szabadalom • Berendezés a betűkerék nyugalmi állásának előidézésére betűnyomó távíróknál

Meg-jelent 1900. évi november lió 8-án. MAGY. m KÍR­SZ AB AD ALIM I bBB HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 19630. szám. VH/j OSZTÁLY. Berendezés a betüskerék nyugalmi állásának előidézésére betűnyomó táviróknál. SILBERMANN ALBERT GYÁROS BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 február hó 9-ike. A találmány azok közé sorakozik, melyek­nél a betű beállítása után ez utóbbi a be­tűskerék nyugalmi helyzete alatt lenyoma­tik, mire a rendes helyzet azonnal beáll. Jelen találmány lényege azon módban rej­lik. mely szerint 1. a betű beállítása törté­nik és 2. mely szerint az eredeti helyzetbe való önműködő visszaugrás történik. A mellékelt rajzban az eljárás foganato­sítására szolgáló készülék egy kiviteli pél­dája van föltüntetve, és pedig: Az 1. és 2. ábrák a találmány tárgyát ál­talánosságban ábrázolják, illetve az áram útját az egyik vagy másik adó és a vevő­gép között, valamint az utóbbinak főbb al­katrészeit mutatják; a 3. ábra egy segédberendezés nézete, mely a működés magyarázatára szolgál; a 4. ábra a fogas , záró- és betűskerekek távlati nézete, míg az 5. ábra a zárókészűlék elülnézetét tün­teti föl; a 6. ábra a lenyomó-, záró- és lezáró al­katrészeket tűnteti föl külön véve; a 7. ábra a 6. ábrának fölülnézete. (K) tengelyen (2. ábra) vannak (5 és 24) fogaskerekek, valamint (r, u, x) kerékrend szer elrendezve; ugyancsak erre a ten­gelyre van (T) betüskerék czentrikusan föl-I erősítve. Míg azonban (24) keréknek ép annyi ' foga van, mint ahány betű van (T) keréken, addig (5) keréknek csak ötödannyi van. Ezen (5 és 24) kerekek (R, R) elektromág­nesek hatásának vannak alávetve és egy­egy foggal mozdulnak előre. Föltéve, hogy ezen kerekek az egyik vagy másik (R-f-R) elektromágnes által befolyásoltatva egy fog­gal előre mozognak, akkor (24) kerék egy­egy fogának mozgása megfelel a betűskerék egy betűvel való előre haladásának, az (5) kerék egy-egy fogának mozgása pedig öt betűvel való előrehaladásnak. Ha tehát az adóállomásnak módjában van az (R-|-R) elektomágneseket akkép működtetni, hogy (T) kívánt betűje a legalsó helyre jusson, és ezután olyan áramlökést adni, mely csakis (s) elektromágnesre hat, akkor lehetséges ezen betű lenyomatát nyerni. Az (A) beren­dezés (1. ábra) három kontaktgombból áll és pedig a plus, minus és (s) jelűekből, me­lyekkel(«-f-S» « - S») erős áram és (s) gyönge áram adható a vonalra. (L)-en (a vonalon) az áram eljut a vevőhöz, átmegy (R-j-R és s)-en (illetve a megfelelő relaisken) és az­után a földbe. Ebből látható, hogy a plus­szaljelölt gomb lenyomása által egy bizonyos irányú áram (pl. pozitív), a «minus»-szal je­lölt gomb benyomása által azzal ellenkező

Next

/
Thumbnails
Contents