19620. lajstromszámú szabadalom • Árjelző mérleg

Meerelent 1900. évi november lió 3-án. MAGY. SZABADALMI KTR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 19620. szám. VII/f. OSZTÁLY. Árjelző mérleg. FULLER FRIGYES LINCOLN GÉPÉSZMÉRNÖK TRENTONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 április hó 24-ike A jelen találmány tárgyát oly mérleg ké­pezi, mely az árú súlyán kívül annak árát is jelzi és mely az eddigi ily mérlegekkel szemben czélszerű és egyszerű szerkezete által tűnik ki. Ezen mérleg, melynél az árjelzőt befo­lyásoló bütyök a mérlegkaron eltolhatóan elrendezett tolósúllyal összeköttetésbe hoz­ható, a mellékelt rajzokban egy foganato­sítási alakjában van föltüntetve. Az 1. ábra a mérleg elölnézete. A 2. ábra a mérleg fölső részének na­gyobb léptékű függélyes metszete a 3. ábra (g—g) vonala szerint. A 3. és 4. ábrák függélyes harántmet­szetek a 2. ábrának (a—a) illetve (b—b) vonalai szerint. Az 5. ábra harántmetszet a 4. ábra (c— c) vonala szerint. A 6. ábra metszet a 3. ábra (d—d) vo­nala szerint. A 7. ábra a beállító szerkezetnek na­gyobb léptékű nézete, mely szerkezet az árjelzőt működtető bütyöknek a súllyal való összeköttetésére szolgál és melynek működése folytán az árjelző és a súly a mérés alkalmával egymással együtt műkö­dik. Az 1. ábrában (1) jelenti a mérleg talp­lemezét, (2) a lábakat és (3) az űrös ke­retből képezett, a (2) lábakat egymással összekötő áthidalást, melyben az eltolható (14) bütyök van elrendezve és mely a (4) szekrényt hordja, melyben az össz- és egy­ségár jelzésére szolgáló szerkezetek van­nak elrendezve. Az (5) mérlegkar, mely (6)-nál forgathatóan van ágyazva, hátsó vé­gén a szokásos (7) kiegyenlítő súllyal van ellátva, míg másik végén a (8) súly­lépték a (9) tolósúllyal és alatta egy má­sodik, hasonlóképen (11) súllyal ellátott (10) lépték van elrendezve a tarasúly meg­határozására. Az (5) mérlegkar azonkívül a (12) rúd által a (13) mérleglappal van a szokásos módon összekapcsolva. A jelen találmány tárgyát képező ár­jelző szerkezet a (3) keret hosszirányában eltolható (14) bütyökből és a függélyesen elmozgatható (15) fogasrúdból (2. ábra) áll, mely a bütyök mozgásának megfele­lően megemelkedik vagy sülyed és ez által az árjelző (16) vagy (17) mutatóit működ­teti (1. ábra). A (14) bütyök a (3) keret belsejében lévő (18) és (19) sineken veze­tődik (3. ábra), prismatikus alakkal bír és a súlynak a mérlegelésnél eszközlendő el­tolatásával ellenkező irányban emelkedő lejtőt képez, a hol is ezen lejtős fölület

Next

/
Thumbnails
Contents