19451. lajstromszámú szabadalom • Edény melegítő berendezéssel

Megjelent 1900. évi október lió 15-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 19451. szám. XV III,a. OSZTÁLY. Edény melegítő berendezéssel. VON PILIS FRIGYES ÉPÍTÉSZ BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 május hó 17-ike. A találmány tárgyát oly élelmiszereket tartalmazó dobozok képezik, melyeket elfo­gyasztásuk előtt föl kell melegíteni és czélja az, hogy a fölmelegítéshez tüzet és tüzelő­anyagot használni ne kelljen. Ezt a czélt azáltal érjük el, hogy a doboz tartalmának fölmelegítésére a kémiai reak­czióknál szabaddá váló hőt használjuk föl, mely előzetesen valamely kristályvizet tar­talmazó anyag megolvasztására szolgál. Ez az anyag a lekötött hőt azután, ha az illető anyag ismét kikristályozódik, mikor a hő szabaddá válik, lassan a fölmelegítendő élelmiszerre viszi át. A csatolt rajzon ily melegítő berendezés­sel ellátott doboz egy kiviteli módozata látható, nevezetesen az 1. ábrán alaprajzban, a. 2. ábrán függélyes metszetben az 1. ábra két-két vonala szerint és a 3. ábra a 2. ábrán keresztmetszetben látható gyűrűalakú cső alulnézete. Mint az a rajzból kitűnik, a hengeres (a) belső tér a fölmelegítendő anyag elhelye­zésére szolgál és egyik, rendesen fölső olda­lán egy szorosan záródó (b) födéllel van elzárva. Ezt az (a) teret egy alacsony, gyűrűalakú (c) henger veszi körűi, melynek feneke az (a) tér (d) fenekével egy darab­ból készül. A (c) hengert egy második, evvel egyenlő magasságú (e) henger veszi körül, melynek (f) feneke van. A (c) henger egé­szen az (f) fenékig ér és az alsó, a (d) tér fölött túlérő részén egész kerületén (g) nyí­lásokkal van ellátva, úgy, hogy a két (d) és (f) fenék között lévő tér a (c) és (e) hen­gerek között lévő térrel közlekedik. A két (c) és (e) henger fölött egy négyszög vagy négy*zet keresztmetszetű (h) gyűrű van az (a) edényre csavarva, a külső (e) henger és eme gyűrű fala között pedig tömítés czéljából egy (i) kaucsuk gyűrű elhelyezve. A (h) gyűrűre alúl egy finom (k) áttörésekkel ellátott, gyűrűalakú (i) cső van forrasztva. A gyűrű­alakú (h) kamarán egy helyen az (1) csavar nyúlik az (i) csőbe, melynek megeresztése utána kettő között kapcsolatot létesíthetünk. Egy tetszőleges más ponton, a rajz szerint az előbbivel szemben fekvő ponton, a (b) kamarán egy levehető elzárással ellá­tott (m) csövecske nyúlik a (c) és (a) hengerek közé. Egy harmadik ponton végűi a (h) kamara egy elzárható (n) töltő nyílás­sal van ellátva. Az (a) és (e) hengerek között lévő tér kristályos szénsavas nátriummal (Na2 C 08 -f- 10 H2 0) van kitöltve és ez a tér forrasztás által elzárva. A (c) és (e) hengerek között porrá tört, 7 rész oltatlan

Next

/
Thumbnails
Contents