19436. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés üreges üvegtárgyak előállítására

Megjelent 1900. évi október lió 106-án. MAGY. SZABADALMI IVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 19436. szám. XVII/e. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés üreges üvegtárgyak előállítására. SI EVE RT PÁL TIVADAR GYÁROS DREZDÁBAN. III. pótszabadalom a 18046. sz. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1900 április hó 18 ika. Elsőbbsége 1898 deczember hó 22-től kezdődik. A 18046. törzsszabadalomban védett, üre­ges üvegtárgyak előállítására szolgáló el­járás és berendezés különösen arra alkal­mas, hogy az üvegtárgyakat azonnal az elő­állításuknál díszítsük, úgy hogy a kész tárgyak fölfúvásuknál mutassák már azt a díszítést, mellyel azokat ellátni akarjuk. A díszítések létesítésére por- vagy szemcsealakú üveget, illetőleg megfelelő alakú üvegtáblákat vagy üvegdarabokat le­het használni, magát a' díszítést pedig tiszta fehér, szines vagy homályos üvegből egy- vagy többszínű minta szerint lehet előállítani, annak megfelelően, hogy a dí­szítés az üvegtárgy előállítására szolgáló üvegtől mennyire térjen el. Az üreges üvegtárgyaknak a törzssza­badalomban leírt eljárás alkalmazásával történő díszítésénél módunkban áll, hogy a díszítést tetszés szerint a külső vagy belső fölületen, vagy pedig magában a tárgy fa­lának belsejében létesítsük és pedig oly módon, hogy minden lehető elemet kombi­náljunk egymással, eme kombinált elemek szinét és alakját pedig a díszítés létesí­tése czéljából ismét tetszőlegesen válasz­szuk meg. A díszítési eljárás kivitelére a következő példák szolgáljanak: Legyen a folyékony üvegréteg az 1. áb­rán látható áttört (a) lemezen kiterítve és a réteg kisimítva. Ekkor az (e) réteget a szines, szemcsés vagy porrátört (eo) üveg­gel behintjük és a lemez (al) áttörésein behatoló nyomás alatt álló közeg segélyé­vel forma alkalmazása mellett vagy nél­kül fölfúvatjuk, mely művelet közben az üvegréteget az előállítandó tárgy külső ha­tárvonala mentén leszorítjuk. Az üveg­szemcsék, illetve porrészecskéi szorosan az üvegréteghez fognak tapadni és a kész üvegtárgyak külső föliiletét fogják födni, mint az a 2. ábrán látható. A por fölhintésénél sablonokat is lehet alkalmazni, hogy a díszítésre használt anyag bizonyos minta vagy vonalak szerint he­lyezkedjék el, úgy hogy a díszítő anyag ebben az eloszlásban foglaljon helyet a kész tárgyon is, mint az a 3. ábrán lát­ható. Ha üvegszemcsék és üvegpor helyett szi­nes, homályos vagy a plasztikus alap­anyagtól más tekintetben eltérő üvegtáblát helyezünk el az üvegen, réteges üveg ke­letkezik, melyet homok-fúvó berendezés vagy maratás segélyével a szokásos mó­don lehet díszíteni. Egész üvegtábla he­| lyett egyes kivágott üvegdarabok is alkal-

Next

/
Thumbnails
Contents