19364. lajstromszámú szabadalom • Utczaöntöző kocsi

Megjelent 1900. évi szeptember Iió 29-én. MAGY. SZAB AD AJ MI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 19364. szám. XX/a. OSZTÁLY. Utczaöntöző kocsi. CZERMACK REGÍN A LD GYÁROS TEPLITZBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 márczius hó 26 ika A jelen találmány tárgyát oly utczaön­töző kocsi képezi, melynél a víz az egyik kocsikerék által működtetett szivattyú se­gélyével egy a kocsi mellső és hátsó kere­kei között függélyesen elrendezett zuhany nyílásain át szoríttatik ki. A szivattyú a víztartály és a zuhany között van elren­dezve és a kikapcsolható hajtó szerkezet­tel együtt közvetlenül a hátsó kerék ten­gelyére van ágyazva oly czélból, hogy az a kocsi ingadozásaitól független legyen. A zuhany félköralakú és kerületén egy vagy több lyuksorral van ellátva, melyek egy lyukasztott fémpánt eltolása által szük­ség szerint nyithatók vagy zárhatók. Az öntözés szélessége szektoralakú tolattyúk segélyével szabályoztatik, melyek jobbra és balra a zuhanynyílások egy részét el­födik és a kocsiülésből működtetett görbü­leti korongok segélyével váltakozva vagy egyszerre állíthatók el. Az öntözési széles­ség szabályozására egy záró készülék szol­gál, mellyel a víznek a szivattyúhoz való ömlése az időnként szükségelt vízmennyi­ségnek megfelelően szabályozható és telje­sen meg is szüntethető. A mellékelt rajzban a jelen találmány tárgyát képező utczaöntöző kocsi egy fo­ganatosítási alakja van föltüntetve és pe­dig az 1. ábra hosszmetszet, a 2. ábra az öntöző készülék fölülnézete eltávolított víztartálynál, a 3. ábra harántmetszet, mely a szivattyú, hajtó szerkezet és a zuhany elhelyezését a kocsi hátsó oldaláról láttatja. A 4—7. ábrák a zuhany hosszmetszetét, fölülnézetét, oldalnézetét és harántmetsze­tét tüntetik föl, a 8. ábra a zuhany öntöző lyukait láttatja alúlról nézve, a 9. és 10. ábrák az öntöző távolság sza­bályozására szolgáló görbületi korongokat tüntetik föl oldalnézetben, a 11. ábra metszet a vízelzáró szelepen át az 1. ábra (A—B) vonala irányában és a 12. ábra a szivattyú hajtó szerkezetének kikapcsoló készüléke. A mint az 1. és 2. ábrákban föltünte­tett öntöző készülék összerendezéséből lát­ható, az (a) szivattyú a (b) beömlési sze­lep és a (c) zuhany között van elrendezve. A (b) beömlési szelep a (d) csőtoldat ál­tal közvetlenül az (f) víztartály (e) beöm­lési nyílásával áll összeköttetésben, mely víztartály, minthogy a víz természetes

Next

/
Thumbnails
Contents