19364. lajstromszámú szabadalom • Utczaöntöző kocsi

nyomással áramlik a szivattyúhoz, tetsző­leges alakkal bírhat. Az (e) beömlési nyí­lás és a (b) beömlési szelep között elő­nyösen egy háromnyílású (g) csap van el­rendezve, melynek csavarmenettel ellátott (h) toldata a víz közvetlen kiömlése czél­jából tömlővel köthető össze. Az (a) szivattyú — mely a föltüntetett foganatosítási alaknál forgó szivattyú és I melyet szárny- vagy tolattyús szivattyúval ! is lehet helyettesíteni — a hátsó kerekek egyike segélyével működtetik, mely az (i j) frikcziós vagy fogaskerekű hajtó szer­kezet segélyével a mozgást a (k) szivaty­tyú hajtó tengelyére viszi át. A szivattyú hajtó tengelyének (1) csap­ágya és az (a) szivattyú a hátsó kerék­tengelyre vannak erősítve, úgy hogy a hajtószerkezet mozogható részei az egyéb kocsirészekkel nem jönnek érintkezésbe és a szivattyú hajtószerkezetének működése a kocsi ingadozásai által meg nem akasz­tatik. A hajtószerkezet (k) tengelye, melyen a (j) frikcziós hajtószerkezet van elrendezve, az (m) szelenczében exczentrikusan van ágyazva (1., 3. és 12. ábrák), mely az (1) csapágyban lazán forgatható. Az (m) sze- I lenczén az (n) emeltyű van elrendezve, j melytől az (o) húzó rúd egy, a kocsis ülő­helyéről a (p) kézi forgattyú segélyével elállítható csavarorsóhoz vezet. Ha az (n) emeltyű (12. ábra) a csavar­orsó húzása folytán kileng, az (m) sze­lencze forog és a (k) tengely megemelte­tik, miáltal a (j) hajtószerkezet az (i) frik­cziós keréktől kiemeltetik és a szivattyús hajtószerkezet kikapcsoltatik. Az 1—3. ábrákban a lefelé irányított öntöző lyukakkal ellátott zuhany az (f) víztartály alsó részén az öntöző kocsi mellső és hátsó kerekei között van föltün­tetve; de lehet azt a kocsi hátsó végén úgy függélyesen, mint vízszintesen is el­rendezni, a * mint ez eddig szokásos volt. A (g) háromnyílású csap és az (f) tar- i tály közti (d) összeköttetés, nemkülönben I a (c) zuhany és az (a) szivattyú közötti összeköttetés hajlítható tömlőrészekből áll oly czélból, hogy az (f) tartálynak a helyt­álló szivattyúhoz való sülyesztése lehetővé legyen. Az öntöző kocsi a jelen foganatosítási alakjában a zuhany (4—7. ábrák) lapos kerületén félköralakú (c) tokból áll, melybe a víz az (r) nyíláson át ömlik be. A zuhany kerülete egy vagy több ellip­tikus öntöző lyuksorral van ellátva (8. ábra), melyek, ha több lyuksor van al­kalmazva, elfödhetően vannak elrendezve. Minden lyuksor egy (s) horonyba van mé­lyítve és ezen hornyok mindegyikébe a (t) fémpánt van beillesztve, melyen a zuhany­kerülettel egyenlő közökben lyukak van­nak elrendezve. Minden pánt egyik végé­vel az (u) rúgóhoz és másik végével a (v) állító csavarhoz van erősítve (4. és 6. áb­rák), miáltal a pántok a zuhany kereté­hez szorosan vannak rögzítve. Normális helyzetben a pántok lyukai a zuhany lyukaival korrespondeálnak (4. ábra). A (v) csavarok meghúzása folytán apán­tok eltolódnak, miáltal a zuhany lyukai részben vagy teljesen elfödetnek, úgy hogy a zuhany lyukai (12. ábra) bármely tetsző­leges sugárerősségre beállíthatók vagy tel­jesen elzárhatók. Az öntözési szélesség a szegmentalakú (w) tolattyúk által szabályoztatik, melyek a zuhanytokhoz megerősített rúgós (x) ka­rokon vannak elrendezve és zárt állásban jobbra és balra az öntöző lyukak egy ré­szét elfödik (4. ábra). Minden (w) tolattyúnak egy (4) csapja van, mely az (y) illetve (z) görbületi ko­rongok (5) hasítékába ér. A görbületi ko­rongok a kocsi (6) tartójának egyikén el­rendezett (7) tengelyén vannak, melyek­nek (8) emeltyűi a (9) rúd által a kocsi­ülésből működtetett (10) beállító emeltyű­vel vannak összekötve, mely az ismert alakú záró fog segélyével egy (11) fogas ív hosszán (1. ábra) öt helyzetben rögzít­hető. A (10) állító emeltyű (I) állásánál a(w) tolattyú (4) csapjai a görbületi korongok hasítékainak alsó végén állanak (1., 2., 9.

Next

/
Thumbnails
Contents