19316. lajstromszámú szabadalom • Elektromos kemencze

Megjelent 1Í)00. évi szeptember lió 19-éi«. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL szabadalmi leiras 19816. szám, Vll/i. OSZTÁLY. Elektromos kemencze. DK BORCHERS VILMOS TANÁR AACHENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 április hó 4-ike. Kalcziumkarbidnak és más magas hőmér­sékletnél képződő anyagoknak elektromos kemenczében való gyártásánál az a hát­rány válik érezhetővé, hogy az adag egy része az alatt, míg a hevítő övön áthalad, nem alakul át, és hogy a kész termény egy része vagy akkor, mikor a kemenczé­ből elvezettetik, vagy pedig már magában a kemenczében is elég. A szóban lévő találmány tárgyát képező kemenczénél, eltekintve attól, hogy a fa­laknak a hőhatása ellen való megvédése miatt is szükséges, hogy az adag egy része vegyületlenül távozzék a kemenczéből, az eddigi kemencze szerkezetek föntebb jel­zett hátrányai el vannak kerülve. Ezt igen egyszerű segédeszközökkel ér­jük el, melyek együttes alkalmazása, külö­nösen arra való tekintettel, hogy egyidejű­leg az adag és a megolvadt anyag a ke­menczén automatikusan vezettetik át, mé­gis új. A találmány tárgyát képező berendezés a csatolt rajzon két kiviteli módozatban látható, nevezetesen az 1. ábra egy függélyes kemencze függé­lyes metszete, a 2. ábra ugyanily metszete egy lejtős kemenczének, melyen az anyagot pl. akal­cziumkarbidot előre mozgató hengerek is láthatók, a 3. ábra metszet a 2. ábra (A—B) vo­nala szerint. A rajzon ábrázolt két kiviteli módozat­nál a következő részeknek, a (g) adagoló nyílásnak, az (e) elektródáknak, a (k) hűtő­palástnak és a kemenczéből jövő anyag összegyűjtésére szolgáló (s) tér szerkezete majdnem teljesen azonos. A (g e s) részek semmi különös magya­rázatot nem igényelnek. A (k) hűtőpalást­nak az a czélja, hogy a megolvadt és a változatlan anyagot oly hőmérsékletre hűtse le, melynél a szabad levegőre kijutva el nem ég. Eltekintve attól, hogy ennek kö­vetkeztében a termelési hányad tetemesen növekedik, azt is meggátoljuk, hogy a vál­tozatlanul maradt anyagban tetemes szén­veszteségek lépjenek föl. Az ily módon hű­tött, változatlan maradt anyagot tehát azonnal visszavezethetjük a kemenczébe. A hűtőközeg (víz) által lekötött hő is érté­kesíthető, minthogy rövid ideig tartó üzem­nél is nagy nyomású gőz fejlődik, mely gép hajtására használható. A kemencze üzeme szempontjából fontos, hogy a kemencze töltése, a betöltött anyag lecsúszása és a kész termény elvezetése

Next

/
Thumbnails
Contents