19316. lajstromszámú szabadalom • Elektromos kemencze

folytonosan történjék. A kemencze ebből a czélból, vagy függélyesen, vagy vízszin­tesen van elhelyezve, a kész gyártmány el­távolítását pedig vagy kézi munkával, vagy gépüzemmel végezzük. A mi a kézimunkát illeti, mely berende­zés az 1. ábrán látható, megjegyzendő, hogy fontos az, hogy az (s) gyűjtőtér szem esés, el nem bontott adalékkal, vagy az üzem kezdetén faszénnel vagy koksszal legyen töltve és hogy horgokkal vagy rudakkal mindig annyi anyagot hú­zunk ki, a mennyit a lesülyedő anyag el­helyeződhetése czéljából kihúzni kell. fia az előállított termény, mint azt ábrázol­tuk, egy összefüggő (k) tuskó alakjában sülyed le, azt egy véső segélyével időről­időre el kell törni. Gépüzem alkalmazásánál a gépüzemnek csakis az adalék lesiilyedését kell szabá- j lyoznia, mint az a 2. és 3. ábrán látható. • A kemencze-akna tengelye ekkor oly me­redek hajlásszöggel bír, hogy a kemencze tartalma könnyen lecsúszhatnék, ha a las­san forgó (w) henger ezt a mozgást meg nem akadályozná. A hengert kívülről a (p) szíjdob segé­lyével forgatjuk, de nincs kizárva az sem, hogy nagy kemenczéknél a hengert oly módon ágyazzuk és fékezzük, hogy a le­felé mozgó termény gyorsuló mozgását egyenletes mozgássá alakítsuk át. Ebben a kemenczében úgy fényív, mint — részben vagy teljesen vezetőképes töl­teléknél — ellenállás segélyével lehet dol­gozni. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Elektromos kemencze anyagnak folyto­nos üzemben való megolvasztására, il­letve hevítésére, melynél az át nem alakított és a kemencze változatlanul elhagyó anyag okozta veszteségeket oly módon kerüljük el, hogy az olvasztó öv alatt fekvő kemencze részt akna alakban megnyujtjuk és alkalmas hűtő­berendezéssel látjuk el, oly czélból, hogy a kemenczét elhagyó anyagot az oxydáczió, illetve a meggyuladási hő­mérsékletre alá hűtsük le. 2. Az 1. alatt védett kemencze egy kivi­teli módozata, melynél az előállított anyag, illetőleg az evvel együtt lesü­lyedő anyag mozgását a hűtött akna részben egy (w) fékező henger alkal­mazásával szabályozzuk. (1 rajzlap melléklettel.) PAU.AS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BÜ0APE6TEN.

Next

/
Thumbnails
Contents