19299. lajstromszámú szabadalom • A kazán belsejében elrendezett füstemésztőkészülék

Megjelent 1 900. évi szeptember hó 19-éu. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 19299. szám. V/e/2. OSZTÁLY. A kazán belsejében elrendezett füstemésztő készülék. BBACKLOW KÁROLY GYÖRGY GÉPGYÁROS ÉS TIMM HERMANN GUSZTÁV JENŐ KERESKEDŐ NEUMÜNSTERBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 márczius hó 28-ika Jelen találmány tárgyát oly füstemésztő készülék képezi, mely a kazán belsejében a lánghídon helyezendő el és arra szolgál, hogy a rostélyok fölött összegyűlő füst­gázokat, melyek a rendes kazánoknál köz­vetlenül, elégés nélkül jutnak a kürtőbe, füstképződés nélkül égesse el. A készülék egyszerűségénél fogva bár­mely kazánban helyezendő el, a nélkül, hogy a kazánon lényeges változásokat kel­lene eszközölni, a mi a jelenleg haszná­latos füstemésztőkkel szemben nagy előny, mivel ezek jelentékeny befektetési költsé­get igényelnek, daczára annak, hogy az ez által elért szénmegtakarítás az okozott költségekkel szemben nagyon csekély. Jelen találmány tárgyánál a füstemész­tés meleg levegő hozzávezetésével éretik el, mely a lánghídon átvezetve, a füstgá­zokkal keveredik és azokat tökéletesen el­égeti. A meleg levegő bevezetése által azon­ban, ellentétben számos kazánszerkezettel, hideg légáram nem tódulhat a kazánba, úgy hogy jelen esetben tömítési hibák sok­kal kevésbbé léphetnek föl. A mellékelt rajzon: 1. ábra a készülék egy tűzcsöves kazán­ban alkalmazva; 2. ábra a készülék (x—x) vonal irányá­ban metszve; 3. ábra a készülék hátulnézete, 4. és 5. ábra egy önműködő légbevezető. A kazán lánghídján egy boltozatos szek­rényalakú készülék van elhelyezve, mely­nek belsejét (w) falak osztják rekeszekre. A készülék a tűzeső alakjának megfe­lelően kerek és az üreges (b) lánghídon áll, melyben az (sl) rúd segélyével kívülről mozgatható (s) tolóka van elrendezve, mellyel a levegőnek a fölhevítő készü­lékbe való áramlását szabályozzuk. A ké­szülék kerületén lévő (o) nyílásokon át a készülék belseje a tűzeső belsejével áll összeköttetésben. A készülék a következőképen működik: Meggyújtva a rostélyon a tüzet, az (s) tolókát az (sl) rúddal megfelelő mérték­ben kihúzzuk, ez által a levegő a készü­lék belsejébe tódul. A levegő a készülék izzó (w) falain végig áramolva, fölhevül és az (o) nyílásokon át a kazán tűzcsövébe jut. A fölhevített levegő a tűzszekrény­ből a készülék fölött elvonuló füstgázok-

Next

/
Thumbnails
Contents