19272. lajstromszámú szabadalom • Minden állásnál kikapcsolható elektromágneses kapcsoló szerkezet vasúti jelzők állítóemeltyűinek a jelző szárnyakkal való összekötésére

Megjelent 1900. évi szeptember hó 14-én. MAGY. SZABADALMI IvIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 19272. szám. V/a. OSZTÁLY­Minden állásnál kikapcsolható elektromágneses kapcsoló szerkezet vasúti jelzó'k állító emeltyűinek a jelző szárnyakkal való összekötésére. SIEMENS & HALSKE CZÉG BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 márczius hő 10-ike. Újabb időkben a vasutak vonatbiztosító berendezéseinél mindinkább szükségesnek mutatkozik, hogy maga a vonat is hozzá­járuljon azon szerkezetek működtetéséhez, melyek a menetet biztosítják. Ez különösen blockvonalnál szükséges, még pedig főleg ezek kezdő pontján. A blockvonal első block­szakasza rendesen a pályaudvar - kijárati jelzőkészüléknél kezdődik. Ha ez utóbbit a vonat kirobogása után nem állítjuk «tilos«-ra és nem blockirozzuk, akkor, ha a jelző­készülék hosszabb időn át ezen állásban marad, vagy ha nem lett blockirozva és másodszor meghúzatik, egy második vonat betérhet a blockszakaszba, mielőtt még az első vonat azt elhagyta volna. Hogy az ily esetek bekövetkezése meg­akadályoztassák, a jelzőkészülék «szabad» állása rendesen egy elektromos áramkör zárt állapotától van függővé téve, mely áramkör megszakításánál a jelzőszárny «tilos» állásba billen és ezen állásból a «szabad» állásba csak akkor hozható ismét, ha a blockberendezéssel összefüggő műve­letek és változtatások akként foganatosít­tattak, hogy az újabb vonatnak a block­szakaszba való bebocsátása a biztonság szempontjából egyáltalán megengedhető. Ezen megszakítást maga a biztosítandó vo­nat eszközli, még pedig vagy közvetlenül sínkontaktus, vagy pedig közvetve egy közbe­iktatott relais segélyével. Ily berendezésű, vagyis elektromos kap­csolású és «tilos» állásba billenő jelzőkö­zeggel ellátott jelzőkészülékek és ezeknek kapcsolásai már sokféle alakban ismeretesek. A jelen találmány tárgyát már most oly kapcsolószerkezet képezi, melynek segélyé­vel a jelzőkészülékek jelzőszárnyai, illetőleg korongjai a jelzőkészüléken elrendezett azon mozgató részekkel, melyek az állítókészű­lók segélj'ével működtetnek, összekapcsol­hatók és azokkal bármikor kapcsoláson kí­vül hozhatók. A találmány tárgyát képező kapcsoló­szerkezet a mellékelt rajzban egy fogana­tosítási alakjában van bemutatva, még pedig kettős húzósodrony segélyével mechanikai­lag működtetett, villamos kapcsolású három szárnyú jelzőkészüléknél való alkalmazásá­ban. Az 1 — 3. ábrák a jelzőkészüléket és annak alkatrészeit három különböző állás­ban tüntetik föl. Minden egyes szárny szá­mára külön kapcsolás van elrendezve, úgy hogy a különböző jelzések létesítésére egy­szerű. két állásba forgatható állítóemeltyű

Next

/
Thumbnails
Contents