19074. lajstromszámú szabadalom • Eljárás vékony, kéregpapírszerű műkőlemezek előállítására

Megjelent 1900. évi augusztus li« 17-én. MAGY. m KI R ­SZABADALMI JÉSa HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 19074. szám. Xll/f OSZTÁLY. Eljárás vékony kéregpapirszerű műkőlemezek előállítására. HATSCHEK LAJOS GYÁROS VÖCKLABRUCKBAN (AUSTRIA). » A szabadalom bejelentésének napja 1900 április hó 2-ika. A jelen találmány tárgyát kőszerű leme­zek előállítására szolgáló eljárás képezi, mely lemezek egyszersmind kéregpapirszerű jelleggel bírnak. Ezen új eljárás lehetővé teszi, hogy mű­köveket vékony, egyenletes lemezek alak­jában készíthessünk. Az eljárás abban áll, hogy szálas anyagokat, főkép azbesztet a papir- és kéregpapirgyárak szokásos ke­verőgépeiben czementtel, hidraulikus mész­szel vagy hasonló hydraulikus kötőanyagok­kal összekeverünk és a keveréket papir- és kéregpapirgépeken a szokásos módon a kí­vánt vastagságú lemezekké földolgozzuk. E lemezek azután nagy nyomás alkalmazá­sával határozott alakokat vagy kívánt kül­sőt, sima vagy mintás fölületet nyerhetnek. Ez által ezen új gyártmánynak a legkülön­félébb használati mód van biztosítva. A jelen eljárás különös előnye abban áll, hogy a műkövek gyártásánál a czementhez eddig hozzáadni szokott pótanyagok helyett, melyek főleg kvarczhomokból állottak, va­lamely rostszálat, főkép azbesztet haszná­lunk, mely kovasavas magnézia tartalmánál fogva a czementtel bensőleg egyesül, a mi által a nyert termék sokkal tömöttebb lesz, mint a jelenlegi, homokkal készült műkövek. Tiszta czement az időnek nem áll ellent csak a portlantczementhez homok hozzá­adása által érjük el ezen ellentálló képes­séget, miután a homok a külömben igen nagy feszültségű viszonyokat reszben ki­egyenlíti. A jelen találmánynál ezt a sokkal könnyebb rostszálak hozzáadásával sokkal tökéletesebben érjük el és a nyert termék ugyanazon nyomó szilárdság mellett nagyobb húzó szilárdságot nyer, mint a homokkal készült kövek, amennyiben ugyanis, a rost­szálak itt, ugyanazon szerepet játszák, mint az ismert Monier-rendszernél a drótbetétek. A jelenleg szokásos eljárás szerint készült hasonló lemezek alakítása bizonyos nehéz­séget okozott, mely a szükséges anyagok keverésének mikéntjében áll. A keverés ugyanis eddig nem volt oly alaposan vég­hezvihető, mint a jelen eljárásnál. A cze­mentnek és homoknak a papírgyárak hol­landereiben való keverése már azért sem lehetséges, miután a gyártás ezen módjánál a homok a földolgozás közben az illető gé­pekben leülepednek és a czement egyedül vétetnék föl a gép hengere által, illetőleg csak magában kerülne földolgozásra. A czementnek a rostszálrészecskékkel a hollánderben történő benső keveredése által a szálrészecskéknek a czement által való egyenletes lekötését érjük el, a mennyiben

Next

/
Thumbnails
Contents