19058. lajstromszámú szabadalom • A vonat által működtetett vasúti sorompó

Megjelent 1900. évi augusztus hó lO-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 19058. szám. V a. OSZTÁLY. A vonat által működtetett vasúti sorompó. SIEGMANN H. C. W. GAZDÁSZ GROSSENWIEDENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 február hó 27-ike. Jelen bejelentés tárgya a hasonló czé­lokra szolgáló berendezésektől abban külön­bözik', hogy a sorompónak zárása és nyitása a sorompófa súlypontjának a vonat által működésbe hozott emeltyűk segélyével ide­oda mozgatott futó súly által történő meg­változtatásával eszközöltetik. Ezen czélból a sorompófán a futó súly részére egy szilárd vezeték van, mely a sorompó forgáspontjának mindkét oldalára átnyúlik. Az ezen pályán eltolható futósúly­hoz két végtelen vonóhuzal vap kapcsolva, melyekbe emeltyűk vannak iktatva, melyek a sorompó előtt, illetőleg mögött megfelelő távolságban úgy vannak elrendezve, hogy azoknak mindenike — mihelyt a vonat az illető helyen átmegy — a vonat által a menetiránynak megfelelően az egyik vagy másik oldalra átfordíttatnak és ezáltal a futósúly eltolását eszközlik, minek követ­keztében a sorompó vagy nyitódik vagy záródik. Jelen találmány egy kiviteli alakja a mel­lékelt rajzon van föltüntetve és pedig az: 1. ábrája az egész berendezést nyitott sorompóval, 2. ábrája ugyanazt zárt sorompóval. 3. ábrája a vonóhuzaloknak a futósúly­lyal való kapcsolata két különböző oldalról nézve, 4—6. ábra a futósúly különböző hely­zetei, 7—12. ábra a készülék további részletei különböző kiviteli alakokban. Az 1. és 2. ábrán töltüntetett kiviteli alak­nál a (2) futósúly (1) vezetéke a (3) sorompó­fán oldalt van elrendezve és az (a).és (b) vonóhuzallal van kapcsolatban. A kapcsolat olyan, hogy a futósúlynak az egyik vonó­huzal által történő eltolatásakor a másiknak helyzete változatlan marad. Ezen czélból a futósúlyban két (4 és 5) tolattyú eltolható, melyek ütközőkben végződnek (3. ábra). A (4) tolattyú az (a) vonóhuzal, az (5) tolattyú a (6) vonóhuzal kiegészítő részét képezi. Mindenik vonóhuzal egy-egy kétkarú (6) emeltyúhöz vezet, melyek szorosan a vasúti sínek küloldala mellett úgy vannak forgat­hatóan megerősítve, hogy nyitott sorompó­nál függélyes helyzetet foglalnak el. Ezen emeltyűk lefelé irányított karja a vonó­liuzallal van kapcsolatban, a fölfelé irányí­tott kar pedig a szívalakú (7) csúcsban vég­ződik, melynek hegye az emeltyű nyugalmi helyzetében a vasúti sínen túlnyúlik. Az (a és b) vonóhuzalok (8) lépcsőkoron­gokon vannak vezetve úgy, hogy a (6) emel-

Next

/
Thumbnails
Contents