19011. lajstromszámú szabadalom • Távkapcsolási eljárás és készülék kizárólagos kapcsolások létesítésére elektromos vezetékek által és elektromos vezetékek között (Autocommutator)

Megjelent 1900. évi augusztus hó 10-én. MAGY. g§| KIR. SZABADALMI jBj a HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 19011. szám. vil/j. OSZTÁLY. Távkapcsolási eljárás és készülék kizárólagos kapcsolások létesítésére elektromos vezetékek által és elektromos vezetékek között (autocommutator). I)'1 CEREBOTANI LUIGI TANÁR MÜNCHENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 január hó 12-ike. Jelen találmány tárgyát oly eljárás, ille­tőleg készülék képezi, mely szerint egy j távoli állomásból kiinduló elektromos áram egy központból elágazó vezeték közül bár­melyikhez, a jeladó által közvetetlenül be­kapcsolható. Ezen elektromos áramnak föladatát vagy az képezi, hogy az a kívánt irányban egy második elektromos hatást (mechanikai munkák létesítését stb.) hoz létre, vagy hogy a kívánt irányban egy bizonyos meg­határozott helyig vezettessék (telegráf, telefon stb.), vagy végül azon szereppel bírhat, hogy az illető vezetéket az elágazó vezetékek közül valamelyikkel oly módon kapcsolja össze, hogy ezen kapcsolat kizá­rólagos legyen, vagyis hogy az illető veze­tékbe a kapcsolás tartama alatt egy har­madik vezeték bekapcsolható ne legyen. Mivel pedig a jelen találmány tárgyát ké­pező autokommunikátor úgy van szerkesztve, hogy annak segélyével az említett mind­"három hatás elérhető, ennek következtében az alábbiakban mindhárom hatás keresztül­vitelének útját és módját ismertetni fogjuk. Egy és ugyanazon vezetéken két fajta (plus és minus) áramnak továbbítása az elektrotechnikában nem képez ritkaságot. Azonban a jelen esetben ezen körülmény annyiban figyelemre méltó, a mennyiben itt a kétféle áramnak hatása először is több kettőnél, másodszor pedig azon polarizált mágnesek, a melyek itt alkalmazást talál­nak, oly sajátos szerkezettel bírnak, hogy azoknál a tetszőleges áramintenzitások nem­csak hogy kifejezésre jutnak, hanem mindenekelőtt egyenletesen jutnak kifeje­zésre, a mi különben bejelentőnek «Kis for­galomhoz való betűnyomó távirógép» czímű találmányánál is ismertetve volt. A következőkben csak általánosságban fogjuk megemlíteni azon módot, a mint a kétféle áram a jelen autokommunikátorhoz jut és ott hatását kifejti. A jeladó állo­máson pl- két kontaktusgomb van alkal­mazva, melyek két különböző battériának áramát oly módon zárják és továbbítják a kommunikátor felé, hogy az egyik gomb lenyomása által pozitív, míg a másik gomb lenyomása által negatív áramok továbbíttat­nak. A kommunikátornál két polarizált elektromágnes van helytállóan elrendezve. Az egyik, pl. plusra polarizált elektromág­nes fegyverzetének lengései által egy koor­dinátának elmozgatására, illetve egy kon­taktusrésznek az egyik koordináta irányában

Next

/
Thumbnails
Contents