19001. lajstromszámú szabadalom • Fölvonó a szállítókosarakon elrendezett laza csigákkal

Megjelent 1900. évi augusztus lió 8-án. _ MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 19001. szám. V/f. OSZTÁLY Fölvonó a szállító kosarakon elrendezett laza csigákkal. SIEMENS & HALSKE CZÉG BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 márczius hó 7-ike. Fölvonóknál, különösen a szállító kosara­kon elrendezett laza csigákkal bíró akna­fölvonóknál kívánatos, hogy a kötélnek hosz­szát különböző mélységekből való szállítha­tás czéljából módosíthassuk és a kötélnek meghosszabbodásait is kiegyenlíthessük. Oly fölvonóknál, melyeknél nincsenek ily laza görgők elrendezve, oly berendezéseket hoztak javaslatba, melyeknél a szállító ma­gasság megváltozásakor a kötélnek bizo­nyos részét fölgöngyölték (101.282. sz. né­met szabadalom). Ezen berendezésnél azon­ban a kötél fölgöngyölésére szolgáló segéddob a szállító kosáron van elrendezve. Ily el­rendezés aknafölvonóknál különböző okok­ból nem alkalmazható. Először is a szállító kosáron elrendezett dobnak átmérőjét a rendelkezésre álló hely szűke miatt igen kicsinyig kell szabnunk, minek következtében a szállító kötél igen hamar megrongálódik. Nagyobb berendezé­seknél és nagy terhek szállítása esetében magán a szállító kosáron vagy kosárban külön fölgöngyölítő szerkezeteket kellene elrendezni, a mi csak nagy nehézségekkel és komplikácziókkal foganatosítható. Ha a segéddobot motorikusán akarjuk hajtani, akkor az illető motort is a szállító kosárban kell elrendeznünk úgy, hogy egy főmótor­nak ezen czélból való alkalmazása teljesen ki van zárva. Ezenkívül a fölgöngyölt kötelet is a ko­sárral együtt kell emelnünk, a mi a holt súlyt még inkább növeli; ha tetemes ma­gasságokról és igen hosszú kötelekről van szó, mint pl. az aknafölvonóknál, akkor ezen hátrány igen súlyos. Végre a kötél fölgöngyölítő szerkezete­nek működtetése czéljából egy külön mun­kást kell tartani, kinek, valahányszor a szál­lítás mélységét módosítani akarjuk, a szállító kosárban kell lennie. A jelen találmány szerint mind ezen hát­rányokat azáltal szüntetjük be, hogy a kö­tél fölgöngyölésére szolgáló segéddobokat az aknán kívül rendezzük el. Ezen elrendezés a mellékelt rajzban egy foganatosítási alakjában van bemutatva. A kötél az (a) göngyölítő doboktól, me­lyek mótor által hajtatnak, a szállító kosa­rakon elrendezett (b és c) csigákhoz van vezetve. Innen a kötelek az aknából kifelé, az (f és g) kötéldobokhoz vannak vezetve, melyeket külön göngyölítő szerkezetek vagy motorok, vagy a főmotor segélyével csak akkor működtetünk, ha különböző mélysé­gekből való szállítás czéljából a két szállító kosár közötti kötélhosszakat módosítanunk

Next

/
Thumbnails
Contents