17965. lajstromszámú szabadalom • Lövedék

Megjelent 1900. évi május hó 5-én. KIR MAGY SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 17965. szám. XIX/c. OSZTÁLY. Lövedék. LUCIANI JAKAB MÉRNŐK PÁRISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 junius hó 24-ike. A jelen találmány tárgyát lövedék képezi, mely az eddigiektől szerkezetét illetőleg lényegesen különbözik. Az eddigi, kézi lőfegyverek számára szol­gáló lövedékek tudvalevőleg egy ólommag­ból és egy ezt körülvevő, keményebb fém­ből készült vékony burkolatból állanak. A lövedékek ezen szerkezetének azonban több hátránya van, melyek abban állanak, hogy a puskacső, ha a lövedék burkolata igen kemény fémből készült, jelentékeny mértékben fölhevül és már néhány lövés után is kaliberében módosulást szenved, míg a lövedékek röpsebessége a föllépő nagy súrlódás következtében csökken; ha pedig a lövedék burkolatát lágy fémből készítjük, az könnyen deformálódik, úgy hogy a löve­dék sebessége, becsapódási ereje és a találat valószínűsége is csökken. Ezen hátrányok beszüntetése czéljából megkísértették a lövedéket közepes kemény­ségű fémből egy darabban előállítani; ez által azonban az imént említett hátrányokat nem lehetett elkerülni, a mennyiben ekkor meg azon jelentékeny hátrány vált érez­hetővé, hogy a lövedék súlya, ha csak azt túlhosszúra nem akarták készíteni, csökkent. A jelen találmány tárgya a mellékelt rajzban több foganatosítási alakban van föl­tüntetve. Az 1. ábrában hosszmetszetben és a 2. ábrá­ban fölűlnézetben bemutatott lövedéket ak­ként szerkesztjük, hogy a lövedéknek mellső (A) és hátsó (C) végét megfelelő keménységű fémből egy darabban készítjük és azokat a (B) szárral szilárdan kötjük össze; az ekként keletkező (G) hengeres teret ólommal vagy valamely más megfelelő ellenállással és nagy fajsúllyal bíró fémmel vagy ötvénnyel töltjük ki. A külső ólomtest (d) átmérőjének mérete az elérni kívánt hatástól függ; az lehet na­gyobb, mint a csőnek a huzagok aljától számított belső átmérője, a mikor is a lövedék az ólomnak a huzagokba való szorítása által vezetődik, vagy pedig azzal egyenlő vagy annál kisebb is, a mint ez az 1. ábrában föl is van tüntetve; ezen esetben a lövedék vezetése czéljából két vezetéket rendezünk el. Az egyik a lövedék mellső végén van elrendezve és a (d') átmérőjű (Z) hengeres részből áll, míg a másik a (C) végnek czilindro-kónikus alsó része által képeztetik ; a (Z) vezeték előnyösen egy darabban ké­szül az (A) résszel vagy azzal szilárdan van összekötve; a lövedék fenekén elrendezett vezeték ugyancsak egy hengerből vagy egymástól hornyok által elkülönített, csekély magasságú több hengerből, vagy mint az 1. ábrában bemutatott foganatosítási alaknál,

Next

/
Thumbnails
Contents