17663. lajstromszámú szabadalom • Újítások fejőkészülékeken

Megjelent 1900. évi április hó 9-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI HAS 1766B. szám, X/f. OSZTÁLY. Újítások fejőkészűlékeken. BECHTOLSHEIM CLEMENS BÁRÓ MÉRNÖK MÜNCHENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 február hó 8-ika. Jelen bejelentés czélja oly fejőkészűlé­keknél, melyek csecsbimbókra húzást, a tőgyre pedig nyomást gyakorolnak és me­lyeknek fejőszervei a csecsbimbókat kímé­letes módon fejik ki, az üzemet sűrített levegő, víznyomás vagy vákuum segélyével olykép létesíteni, hogy a vezetékben állandó nyomás uralkodjék, míg az eddig ismeretes hasonló készülékeknél hasonló üzemet csakis a vezeték változó nyomása mellett lehet létesíteni. Ezen állandó nyomással létesített iizem az eddig alkalmazott időszakosan változó nyomással létesített üzem fölött azon előny­nyel rendelkezik, hogy tetemesen kisebb erőszükséglettel dolgozik, amennyiben a ve­zeték most már nem képez káros teret, mint a változó nyomású üzemnél, azonkívül pe­dig az egész berendezés sokkal egysze­rűbb lesz. 1. ábrában a készüléknek a 2. ábra A— R—G vonala irányában vett metszete van föltüntetve; 2. ábra a készülék fölülnézetét tünteti föl. A készülék (b) dugattyúval ellátott (a) hengerből áll; utóbbi (c) sinek segélyével a készülék közepe felé eltolható (d) fejőedé­nyeket (2. ábra) hordja, melyek közül az egyik az 1. ábra jobb oldalán metszetben van föltiintetve. A dugattyúnak a hengerben való mozgá­sánál az egyik edénypár helyzete a másik­hoz képest időszakosan változtatik. A rajzban föl van véve, hogy a fejőedé­nyek belül lég- vagy víznyomással fölfúj­ható (g) gummivánkossal vannak ellátva és a berendezés olyan, hogy a lefelé menő (f) fejőedények a légnyomás által föl vannak fújva és így a csecsbimbókhoz szorosan oda tapadnak és azokat kifejik, míg a többi (d) edény, mely épen fölemelkedik, nem tar­talmaz sajtolt levegőt, tehát nyitva van és a csecsbimbókat belépni engedi. A játék vége felé átkormányzás áll be és ezen czélra különböző, a közvetlenül ható gőzszivattyúk­nál használatos szerkezetek, akár közvetve, akár közvetlen hatással alkalmazhatók. Az átkormányzás itt kettős, mert úgy a dugattyú, mint az edények számára szánt sajtolt levegőt kell átkormányozni. Ezt egy kormányzó eszközzel is lehet végezni, ameny­nyiben azon csatornáknak, melyek az edé­nyekhez vezetnek, aránylag nagy kereszt­metszetet adunk, hogy azoknak fölfúvását, illetve kiürülését gyorsítsuk, ellenben azon csatornáknak, melyek a hengertérbe vezet­nek, kicsiny vagy szabályozó csavarok stb. által befolyásolható keresztmetszetet adunk, hogy egyrészt a dugattyú ne menjen túl­gyorsan föl- és lefelé és másrészt a dugattyú

Next

/
Thumbnails
Contents