17554. lajstromszámú szabadalom • Önműködő tűzjelző készülék

Megjelent 1900. évi április lió 2-án. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 17554 szám. VII/J OSZTÁLY Önműködő tűzjelző készülék. HALK GYÖRGY CONSIDER TŰZOLTÓ PARANCSNOK ÉS WOLLMAN MORTON KERESKEDŐ KANSASBAN (É. A. E. Á.). A szabadalom bejelentésének napja 1899 augusztus hó 8-ika. A jelen találmány tárgyát oly önműködő tűzjelző készülék képezi, mely tűz kiütése esetén a veszélyeztetett helyet természetes emberi hangon adott és emberi szóval kife­jezett jelzések útján úgy a szomszédsággal, valamint az illetékes tűzoltóállomással közli. A találmány tárgya a mellékelt rajzokon van bemutatva. Az 1. ábra a készülék egy foganatosítási alakjának sematikus rajza; a 2. és 3. ábrák fonográf vagy grafofon bekapcsolásának módját és egy részletét lát­tatják ; a 4. ábra egy a jelen találmánnyal kapcso­latban czélszerűen alkalmazható thermostatot mutat be. Mielőtt a találmány tárgyának részletes leírásához fognánk, annak lényegét a követ­kezőkben ismertetjük: Az épületnek minden egyes helyiségében vagy lakosztályában, mely a tűzoltóállomás­sal összeköttetésbe hozandó, bizonyos számú thermostatot akként rendezzük el, hogy azok a velük kapcsolatos áramkört csak a tüz kiütésével járó nagy hőmérséklet esetén szakítják meg. Ezen föladat szem­meltartásával természetesen tetszőleges szer­kezetű thermostat alkalmazható, találmá­nyunk lényegének érintése nélkül. Előnyös azonban a 4. ábrában bemutatott szerkezetet alkalmazni, mely lényegében két ívalakúan hajlított, ruganyos (a al) rúdból vagy pánt­ból áll, melyek végeiken tetszőleges szige­telő anyagból készült (a2) rúdra vannak erősítve. Az (a al) rudak mindegyike belső fölületén egy (a3) toldattal van ellátva, mely egy forgathatóan megerősített (a4) nyelvnek, ill. (a5) kontaktuscsavarnak tartójául szolgál. Az (a) rúd az áramvezeték egyik végével, az (al) rúd annak másik végével van össze­kötve és a kettő közötti áramvezető-kapcso­latot a normális hőmérsékletnél (a4) nyelv­vel érintkező (a5) csavar létesíti. Ha már most ezen szerkezet bizonyos hőfoknál magasabb hőmérsékletnek van alá­vetve, a mint ez tüz esetén bekövetkezik, akkor a két végükön megerősített (a al) rudak kiterjedésük folytán kihajolnak és az (a5) csavar és (a4) nyelv közötti összeköttetést megszakítják. Ezen thermostatok egy vagy több helyi áramforrásnak áramkörébe vannak bekap­csolva, mely áramkörök normálisan gerjesz­tett elektromágneseket tartalmaznak, még pedig úgy, hogy mindegyik helyiségnek külön elektromágnes felel meg.

Next

/
Thumbnails
Contents