17487. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés lehetőleg konczentrált és tiszta czukorlének, czukorrépából, czukornádból és egyéb czukortartalmú növénykeből való kiválasztására

Meg-jelent 15)00. évi márczius hó 26-án. MAGY. ggg KII1 SZABADALMI !§»*( HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 17487. szám. IV/d. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés lehetőleg konczentrált és tiszta czukoi'lének czukorrépából, cztikornádból és egyéb czukortartalmu növényekből való kiválasztására. BAEBMANN ARTÚR SZABADALMI ÜGYVIVŐ BERLINBEN. Pótszabadalom a 16210. számú szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1899 szeptember hó 17-ike. A jelen találmány tárgyát lehetőleg kon­czentrált és tiszta czukorlének ezukornád­ból és egyéb czukortartalmú növényekből való kiválasztására szolgáló eljáráson és berendezésen eszközölt újítások képezik, mely eljárás és berendezés az 16216. számú szabadalom tárgyát képezték. Ezen az eljáráson eszközölt újítások abban állnak, hogy a konczentrált diffusiólének bizonyos mennyiségét ismételten áramoltat­juk a friss szeletekre azon a helyen, hol a szeletek a diffundáló készülékbe vezet­tetnek, hogy ezáltal a szeletek nagy hőfokra hevíttessenek, továbbá abban, hogy a visz­szamaradó anyagokat ós a diffundáló levet elkülönítő készülékből kifolyó folyadéknak bizonyos mennyiségét a nedvesen őrlő ké­szülékbe ismét bevezetjük, hogy ez utóbbi­ban a folyadék és a szeletek mennyiségei között a helyes arányt állítsuk helyre és megtartsuk úgy, hogy ezáltal a nedvesen őrlő készülék munkaképessége fokoztassék. Az eljárás egyebekben a 1621H. számú szabadalomban leírt módon megy végbe. A javított eljárás foganatosítására szol­gáló berendezés a mellékelt rajzokban több foganafcosítási alakjában van bemutatva. Az 1. ábra függélyes metszete a csupán egy diffundáló tartállyal bíró készüléknek, mely az 16216. számú szabadalomban tár­gyalthoz hasonló foganatosításban, de a gya­korlati követelményeknek inkább megfelelően és a javított eljárás foganatosítására alkal­masan van föltüntetve. A 2. ábra a diffundáló tartály alsó végé­nek nagyobb léptékű vízszintes metszete. A gyűrűalakú (11) térből a (19) csövön át a (20) szivattyú segélyével kiszivattyú­zott diffusió folyadék ezen szivattyú nyomó vezetékén át a (21) fűtő testbe áramlik, a honnan az a (22) vezetéken át a (2) diffun­dáló tartály fölső részébe, azaz a friss sze­letekre vezettetik, úgy, hogy ezek a keringő forró diffusió folyadék által nagy hőfokra hevíttetnek. A (7) elkülönítő készülékből lefolyó folya­dékot újólag a (2) diffundáló tartályba vezető és alsó kiágazásával a nedvesen őrlő készü­lékbe torkoló (tO) vezetékbe a fölül nyitott (50) nyomó és mérő tartály van beigtatva, melyben czélszerűen a (15) vezeték szele­pének automatikus működését előidéző úszó van elrendezve; a (15) vezeték, melybe szi­vattyú van beigtatva a (13) víztartályt az (50) nyomó tartállyal köti össze. Ezen be­rendezés által lehetővé van téve, hogy az

Next

/
Thumbnails
Contents