17457. lajstromszámú szabadalom • Újítás a betű és matricza sorok kizárására szolgáló eljáráson és berendezésen

Megjelent 287 9Ö0. évi ínárczius hó 19-én. MAGY. KIR. SZABADALMI J^g HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 17457. szám. IX/e. OSZTÁLY. Újítás betű- és matriczasorok kizárására szolgáló eljáráson és berendezésen. MAROHN ALBERT KERESKEDŐ BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 julius hó 29-ike. Elsőbbsége 1896 február 22-től kezdődik. A találmány tárgyát betű- és matricza­sorok kizárására szolgáló eljáráson és be­rendezésen eszközölt, újítás képezi, melynek nevezetesen az a czélja, hogy kizárásokat egy végtelen, illetőleg aránylag nagyon hosszú rúdból a szükségletnek megfelelően lehessen előállítani. A rúd keresztmetszete természetesen a kizárások oldalfölűlete alak­jában van kiképezve. A rúd maga fémből, fából, papírból vagy kéregpapirból vagy más képlékeny vagy alakítható anyagból készül­het és hengerlés, öntés, formálás, sajtolás vagy verés által állítható elő, egy megfelelő vezetékben van vezetve és időszakosan a levágandó darabnak megfelelő nagyságú elmozdulást végez. Az eltolásra ismert be­rendezések használhatók, nevezetesen czél­szerűen alkalmazható a 95321. sz. német birodalmi szabadalom által ismertté vált berendezés. Ha a rúd elmozdulását befejezte, egy olló, kés, fürész, dugattyú vagy más alkalmas szerszám a rúd végéről egy darabot levág, úgy hogy ez a darai) a megfelelő nagyságú kizárást képezi A kizárást a sorban ugyancsak ismeretes berendezés, legczélszerübben a már hivat­kozott 95321. számú német birodalmi szabadalom által ismertté vált berendezés helyezi el. A szóban lévő találmány az 1—4. ábrán négy sematikus fölűlnézetben van ábrázolva. Az 1. ábrán (m) a kizárások készítésére szolgáló rúd, melynek keresztmetszete a kizárások profiljának felel meg. A rúdat az (e e) vezetékben a (c c) súrlódócsigák a nyíl irányában tolják el, a súrlódócsigák gyöngén szorulnak a rúdra és folytonos forgást vé­geznek. A (16 17 18 19 20) részek a 95321. számú német birodalmi szabadalomból is­meretesek. ezek ép úgy működnek, mint az a jelzett szabadalomban le van írva, vagyis akként, hogy egy (k) tér létesüljön, melynek szélessége az épen szükséges kizárás széles­ségével egyenlő. Az (m) rúd állandóan a (19) rúd végére fekszik, tehát a (k) térbe nyúló vége pontosan oly vastag, a milyen vastagságú kizárás szükséges. Az (e e) veze­tékek és a (20 20) rudak végei között egy köz van, melyben az (a) kés vagy dugattyú mozog. Ez a kés a (b) rúdra van szerelve. Ha a kés a (2) nyíl irányában mozog előre, az (a) dugattyú a vastagságának megfelelő vastagságú (o) darabot vág ki és tol át a (d d) elvezető csatornába, míg a levágott (k) kizárás az (a 20 19 20) részek között marad. Ezt a kizárást egy függélyes irány­ban mozgó (nem ábrázolt) kidobó távolít­hatja el és viheti a föntebb jelzett- német birodalmi szabadalom által ismertté vált

Next

/
Thumbnails
Contents