17457. lajstromszámú szabadalom • Újítás a betű és matricza sorok kizárására szolgáló eljáráson és berendezésen

- 2 -mozgató elé. mely a kizárást az ugyancsak leírt módon helyezi el a sorban. A 2. ábrán látható kiviteli módozat az 1. 1. ábrán láthatónak lényegében megfelel, a különbség csak az, hogy nem az (a) kés, hanem egy (f) körfűrész végzi a levágást, mely a (g) szíjdobbal van kapcsolva és a (h 1) villába ágyazva. Ez a villa a (3) nyí irányában mozog a rúd felé, úgy hogy a fűrész egy (o) darabot vág ki a rúdból és a (k) kizárást vágja le arról. A 8. ábrán az (e e) vezeték és az (m) rúd lenghetően van ágyazva. Az (e e 20 20) 2. vezetékeknek egymással érintkező fölűletei ennél a kiviteli módozatnál ollószerűen hatnak, mikor az (e e) vezetékek a (4) nyíl irányában elmozdulnak, tehát a (k) darabot a rúdról lenyírják. A 4. ábrán végül az (e e 20 20) vezetékek ismét mozdulatlanok. Az (r) tolóka végével az (n) csúsztatódarabra gyakorol hatást, mely a fecskefarkalakú (nl) bordájával a 3. (19) tolókának (19^-nél szögletalakban ki­képezett végébe fogódzik. Az (nl) borda az (n) darabon túl meg van nyújtva és a fölső végén alkalmazott furattal lazán fogódzik az (r) tolóka (p) csapjába. Az (n) darab ennek következtében a (19) tolóka elmoz­dulásában részt fog venni, az (m) rúd pedig, mely végével mindig az (n) darabra támasz- 4. kodik, ennek megfelelően áll be. Ha már most az (r) tolóka az (5) nyíl irányában előre mozog, az (n) darabot is magával viszi és az (m) rúdról a (k) kizárást levágja, A ki­zárás ekkor a (kl) helyzetbe fog jutni ós a függélyes irányában elmozduló kidobó által kidobatik és abba a csatornába jut, melyben a mozgató a kizárást a sorba tolja, A rúd keresztmetszete különböző lehet, ily 5. keresztmetszetek az 5., 6. és 7. ábrán láthatók. Ha a berendezést a kellő helyzetben visz­sziik (az 1—4. ábra képsíkjából jobbfelé ki­forgatjuk) az (m) rúd mozgatására saját súlya is elégséges. Az 1—4. ábrán látható kiviteli módozatok korántsem az egyedül lehetségesek. Bármely szakértő sok más kiviteli módozatot is szer­keszthet, melyek mind eme találmány kere­tébe esnek. SZABADALMI IGÉNYEK. Újítás betű- és matriczasorok kizárására szolgáló eljáráson, az által jellemezve, hogy a kizáráshoz szükséges nagyságú kizárásokat egy fémből, fából, papírból vagy kéregpapirból vagy más képlékeny vagy alakítható anyagból készült, a ki­zárások profiljának megfelelő kereszt­metszetű rúdról a szükségletnek meg­felelően választjuk le (vágjuk, nyírjuk, fűrészeljük le). Az 1. alatt védett újítás kivitelére egy berendezés, jellemezve egy szállító be­rendezés vagy saját súlya által fokoza­tosan egy ismert szerkezetek segélyével a sorban szükséges kizárás méreteinek megfelelően beállított ütköző ellen eltolt rúd és a kellő nagyságú kizárás levá­lasztására és kitolására szolgáló szer­szám által. A 2. alatt védett újítás egy kiviteli módozata, jellemezve az (m) rúd veze­tésére szolgáló fix (e e) vezeték és a leválasztandó (k) kizárást befogadó (20 20) vezeték és az eme két vezeték homokfölűletei között vezetett, a kizárás leválasztására szolgáló szerszám (a) kés. dugattyú, (f) fűrész által (1. és 2. ábra). A 2. alatt védett újítás egy kiviteli módozata, jellemezve az (in) rúd veze­tésére szolgáló, mozgathatóan szerelt (e e) vezetékek és a leválasztandó (k) ki­zárás befogadására szolgáló homlok fölű­leteikkel az első sorban jelzett vezeté­kekre fekvő és ezekkel ollószerűen összeműködő mozdulatlan (20 20) veze­tékek által (3. ábra). A 2. alatt védett berendezés egy kivi­teli módozata, jellemezve az (m) rúd vezetésére szolgáló fix (e e) vezetékek által, melyek közül a levágandó (k) rész szabadon kiáll, továbbá a (19 191 ) ütközőn eltolhatóan alkalmazott (n) csúsztató­darab által, mely a levágást végző (r) dugattyúval a (p) peczek vagy más hasonló tag segélyével lazán össze van kötve és ezzel együtt ide-oda mozog (4. ábra). PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMOAJA BLUAPESTth (1 rajzlap melléklettel.)

Next

/
Thumbnails
Contents