17374. lajstromszámú szabadalom • Menetközben bekapcsolható fogaskerékhajtás

Megjeleni 1í)00. évi márczius lió 10>-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 17374. szám. XXa/2. OSZTÁLY. Menetközben bekapcsolható fogaskerékhajtás. MOTORFAHRZEUG- UND MOTOBENFABRIK BERLIN A. G. CZÉG M A RIEN FELDBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 október hó 4-ike. A fogaskerékpárok bekapcsolása menet­közben az által, hogy a hajtókereket a ten­gely hosszirányában eltoljuk, rendesen ba­jokkal jár; midőn ugyanis az egyik kerék fogait a másik kerék foghézagai közé be akarjuk tolni és véletlenül mindkét keréknél foghús áll egymással szemben, nagy ügyes­ségre van szükségünk, hogy a tolóemeltyü elörehajlítása vagy a szerkezet egyes részei­nek eltörése nélkül eszközölhessük a bekap­csolást. Ezen szempontból a fogaskerék fogainak oly profilt és helyzetet is adtak már, mely­nél a fogak találkozásának esélye kisebbnek látszott; a fogprofil alakja bizonyos szer­kesztési szabályokhoz van kötve, amennyiben annak megválasztásánál első sorban azon erőnyomatékot kell tekintetbe venni, melyet átvinnünk kell; a fogak helyzete vagy profilja bármikép is van választva, a kerekek össze­tolásánál mindig előállhat azon eset, hogy fog foggal találkozik. Az itt tárgyalt berendezésnél ezen kiviteli módozattól eltérve, más gondolat alapján igyekeztünk a föladatot megoldani. A homlok és kúpkerekeknél ugyanis ren­desen csak két- négy fog van egy időben kapcsolatban. Föltéve, hogy a forgó hajtó­kerék bekapcsolását ezen számban csekély fog nehezíti meg, akkor is a betolás nem ezen néhány, egymással szemben lévő fog, hanem azon körülmény nehezíti meg, hogy a kezelő nem tudja azon időpontot eltalálni, melyben fogak foghézaggal állnak szemben, a mikor is erős nyomással a hajtó­művet mozgásba lehet hozni. Rendesen a szerkezet visszahúzása, majd a keréknek ismételt előretolása által igyek­szünk bekapcsolást létesíteni, mely miután igen csekély azon valószínűség, hogy a nagy fogszám mellett a hajtószerkezet ismételt megfordításával czélunkat elérjük, minden­esetre nagy türelmet igényel; ezen körül­mények okozták azt, hogy az időszakos kapcsolásoknál a költséges kötéseket alkal­mazzák. A fönn mondottakból az tűnik ki, hogy fölösleges az összes fogakat eredeti föladatuk mellőzése mellett átalakítani, ha sikerülne, két vagy négy fogat a megfelelő pillanat­ban tengelyirányú nyomás segélyével a be­kapcsolandó kerék foghézagaiba tolni. Ha ezen fogak egyszer már helyükön vannak, a többi fogak rendes úton folytatják gördü­lésüket és a hajtómű mozgásban van. Ezen gondolattól kiindulva, nézzük (a) fogaskereket (1. ábra), melynek három-négy foga hiányzik, mi által egy nagy (al) hézag

Next

/
Thumbnails
Contents