17233. lajstromszámú szabadalom • Szivarkagép

Megjelent, 1900. évi február hó 22-én. MAÜY. szabadalmi Ki II. iiivata SZABADALMI LEI RAS 17283. szám. X/c. OSZTÁLY. Szivax-kagép. mosbacher Sámuel kereskedő new-yorkban. A szabadalom bejelentésének napja 1899 julius hó 22-ike. Jelen találmány egy szivarkagépre vonat­kozik, mely a mellékelt rajzokon van föl­tüntetve, és pedig az I. ábra a gépet oldalnézetben, részben metszve tünteti fol; a r 2. ábra nagyobb léptékben mutatja a bevezető-, behajtó- és ragasztó-szerkezete­ket alaprajzban; a 3. ábra ugyanez nézetben; a í. ábra nagyobb léptékben mutatja az említett szerkezeteket hosszmetszetben; az 5. ábra bevezető- és sajtoló-készülékeket tüntet föl metszetben a 2. ábra 5—5 vonala szerint; a 6. ábra ugyanilyen nézet, mely az egyes részeket más állásban tünteti föl; a 7. ábra nagyobb léptékben mutatja a ragasztó szerkezetet a 2. ábra 7 —7 vonala szerint metszve; a 8. ábra a metszőkészűlék elölnézete ; a 9. ábra ugyanennek alaprajza; a 10. ábra ugyanennek keresztmetszete a 0. ábra 10—10 vonala szerint; a II. ábra. a metszőkészűlék egy részletét mutatja perspektivikus nézetben; a. 12. ábra nagyobb léptékben ábrázolja a bevezető tölcsért és az ebben foglalt szer­kezetet metszetben; a 13. ábra metszet a 12. ábra 13—13 vo­nala szerint; a 14—19. ábrák a burkoló-, behajtó- és ra­gasztó készülékek részletnézetei. Az (a) gépkeret úgy van szerkesztve, hogy a (b) táplálókészülékeket, a (c) sajtolókészűlé­keket, a (d) ragasztókészűléket és az (e) ké­seket hordja. A táplálókészűlék alatt van az (f) teknő, mely a dohányt magába foglalja, és melyen az (x) burkoló szalag keresztül megy; ez áthalad a (c) sajtoló készüléken és egy (j) be­hajtó teknőbe lép be, mely fölött az (m) be­hajtó készülékek vannak elrendezve ; ez utób­biak a burkolószalag széleit lefelé fordítják. Mikor a szélek össze vannak ragasztva, a szivarkaszál az (e) metszőkészűléken megy keresztül. A (c) sajtolókészűlék áll két alsó (17 18) kerékből, melyeken a (g) szállítószíj fut kö­rűi, melynek fölűlete egy síkban fekszik az (f j) teknők fenekével és egy fölső (h) szíj­ból, mely a (15 16) görgőkön fut, az alsó szíjjal ós a burkolószalaggal együtt jár és a dohányt biztosan két (i i) sajtolólap szélei közé vezeti, melyeknek végei a (j) teknő közelében összefutnak, hogy a dohányt fo­kozatosan összenyomják és a töltést alakít­sák, mely az alsó (g) szíjról a (j) teknőbe jut, hol a papir oldalai fölfelé fordíttatnak. A (j) teknőbe való belépéskor a dohány­göngyöleg a ferde (n) lapba ütközik, mely

Next

/
Thumbnails
Contents