17180. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kristályoknak főleg czukor kristályoknak folyadékokban történő osztályozására

Megjelent 1900. évi február hó 14-én. MAGY. I KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 17180. szám. IV/i- OSZTÁLY. Eljárás kristályoknak, főleg czukorkristályoknak folyadékokban történő osztályo­zására D" BOCK JÁNOS KÉMIKUS DRKZDA/" RADEBEULBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 julius hó 13-ika. Elsőbbsége 1898 április 5-től kezdődik. A kémiai iparban, de különösen a czukor­iparban gyakran szükséges az előállított kristályoknak nagyság szerint való osztá­lyozása, mit rendszerint különböző szerke­zetű, megfelelő szemű szitaberendezések (síksziták vagy hengersziták segélyével) vé­gezünk. A kristályokat tartalmazó szitáknak kézi vagy géperővel történő mozgatása termé­szetesen a kristályoknak egymáson és a szitaföl ületen való súrlódását és a szitán való átesését idézi elő, mikor a többé-ke­vésbbé mélyen alkalmazott gyiijtőtartályokba hullanak. A leirt mozgások a kristályok alakjára és külsejére befolyást gyakorolnak. A kristályoknak egymáson és a fémszö­veten való súrlódásánál a kristályok fölűle­tein és élein lévő, többé-kevésbbé erősen tapadó idegen anyagok leválasztatnak, de a fölűletekhez tapadó por vagy finom liszt tökéletes leválasztása lehetetlen, mert a kristályok éleinek és fölűleteinek egymáson való súrlódása következtében mindig kelet­kezik finom por, mely a fölűleteket vakká teszi, azonkívül a kristályok finom élei és szögletei is megsérülnek, egy szóval, a a száraz úton történő osztályozással nem érhetjük el azt a ezélt, hogy lehetőleg átlátszó és egyenletes kristályok állíttassa­nak elő. A szóban lévő találmány szerint a fön­tebb említett hátrányokat az által kerül­jük el, hogy az osztályozást folyadékban végezzük. A kristályok osztályozására szolgáló be­rendezéseket oly módon szerkesztjük, hogy egészben vagy részben egy megfelelő fo­lyadékba merüljenek, úgy hogy a kristá­lyok az osztályozáshoz szükséges mozgás­nál mindig folyadékban legyenek. Ez által azt érjük el, hogy az egyes kristályok súlya a fölhajtás következtében kisebbedik, azonkívül pedig, hogy az egyes kristályok és a szitaszövet között folyadékréteg van ; továbbá, hogy a kristályok a folyadékban lassabban esnek lefelé, mint a szabad leve­gőn. Az egymáson súrlódó kristályok oly módon hatnak egymásra, mint a folyadék segítsége vételével egymásba csiszolt ré­szek, a jelzett fölűleteken levő por eltávo­líttatik, új porréteg nem keletkezhetik, ép úgy nem érintkezhetnek a kristályozódás­nál keletkező finom élek és szögletek sem más kristályokkal, a szitákkal és a tartá­lyok falával, mig a lapokhoz tapadt por

Next

/
Thumbnails
Contents