17180. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kristályoknak főleg czukor kristályoknak folyadékokban történő osztályozására

- á -leválasztását a folyadékréteg nem gátolja meg. Az osztályozásnál tehát tökéletesen egyenletes, tiszta, átlátszó ép élekkel és szögletekkel biró kristályokat nyerünk. A folyadék megválasztása a találmány szempontjából lényegtelen. Oly czélból azon­ban, hogy a keletkezett kristályok föl ne oldódjanak, az osztályozást a megfelelő só­oldatban vagy anyalúgban végezhetjük, igy pl. a czukorkristályok osztályozását czukor­oldatban, de czélszerü, ha nem engedjük meg, hogy az oldó folyadék elpárolgása vagy az oldat lehűlése következtében telje­sen konczentrált oldatokat nyerjünk, mert az akkor föllépő zavaró kristályosodás kris­tályliszt képződésére adna okot. A kristályalak még tökéletesebben meg­marad, ha a folyadéknak, melyet haszná­lunk, közel ugyanaz a fajsúlya, a mi az osz­tályozandó tömegé, mert ekkor a kristályok a folyadékban majdnem úsznak, a mi az osztályozásra káros befolyást nem gyakorol, de a kristályoknak egymásba ütközését te­temesen gyöngíti. Az osztályozásra például a czukoroldat­ban osztályozandó czukorkristályokon kívül még a timsó, a kénsavas káli, a rézvitriol, a káliumbichromát, a ferrocyankáli, chlorbá­rium, borsav, ezitromsav kristályait említjük föl. Ezeket a kristályokat a megfelelő többé-kevésbbé konczentrált oldatokban lehet osztályozni. Nincs kizárva az sem, hogy a kristályok­nak a folyadékba többé-kevésbbé mélyre való bemeriilését a kristályoknak időszako­san vagy folytonosan való nedvesítésével idézzünk elő, vagy hogy a kristályok kö­zött folytonos folyadékáramot vezetünk át és ily módon a kristályokról leválasztott idegen anyagokat a folyadékáram által elmosatjuk, mint az a nagy és jól kiképe­ződöts kristályok előállítására szolgáló el­járátt ismertető 95183. sz. német szabadalmi leírásból ismertté vált. Mint az a mondatokból kitűnik, az eljá­rás csupán csak oly kristályokra vonatko­zik, melyek gyári úton előállított ipari ter­ményt képeznek, de nem arra az ismert eljárásra, melynek segélyével valamely ás­ványt a kohászatban használt módon víz segélyével tárunk föl, vagy melyet a mine­ralogus használ, hogy különböző kristályo­kat vagy kristályos anyagokat nehéz sóol­datok segélyével osztályozzon. Ezeknél a jelzett eljárásoknál főleg az anyagnak fajsúly szerint való osztályozásá­ról vaú szó, anélkül, hogy a kristályos anyag alakjának megtartására vagy javítására tekintettel kellene lennie. A szóbau lévő találmánynak főleg az a czélja, hogy a gyári úton előállított kris­tályoknak nagyságuk szerint való osztályo­zásnál a kristályalakot, a kristályoknak fino­man kiképezett szögleteit és éleit megtart­suk és a kristálypor eltávolításával és új por képződésének meggátlásával végezhes­sük az osztályozást. Az ily módon előállí­tott kristályok a száraz úton való osztályo­zás által előállított kristályokkal szemben pormentes fölületet és jól kiképezett szög­leteket és éleket nyernek, miáltal a piaczon keresettebbekké válnak és drágábban adha­tók el, mint a poros és részben töredezett élü kristályok. Az 1. és 2. ábrán a találmány tárgyát képező eljárás kivitelére szolgáló berende­zések vannak példaképen ábrázolva. Az 1. ábra részben metszetben a külön­álló gyüjtőrekeszekkel ellátott (a) tartályt ábrázolja, mely az (x x) magasságig az osztályozandó kristályoknak megfelelő fo­lyadékkal van töltve. A tartályban kissé lejtős helyzetben egy (b) dob van elhe­lyezve, mely kerületén különböző átmérőjű (c cl c2) áttörésekkel van ellátva. A dobot kézi vagy géperővel lehet forgásnak indí­tani. Az osztályozandó kristályok a (d) csa­tornán jutnak a dobba, mely annyira merül a folyadékba, hogy a kristályok osztályozás közben mindig a folyadék szintje alatt le­gyenek. A 2. ábrán egy dob helyett három kon­czentrikus egymásba tolt (e f és g) dob van ferdén elhelyezve, melyek közül a leg­belsőnek legnagyobb, a legkülsőbbnek leg­kisebb áttörései vannak, úgy hogy a kris­tályok nagyságuk szerint lesznek osztá-

Next

/
Thumbnails
Contents