17039. lajstromszámú szabadalom • Gép kőzetek és érczek zúzására

Megjelent 1900. évi január lió 24-én. MAGY. A KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 170B9. szám. XII/b. OSZTÁLY. Gép érezek és kőzetek zúzására. EDISON TAMÁS ALVA MAGÁNZÓ LLEWELLYN-PARKBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 november hó 2-ika. A jelen találmány tárgyát kőzetek és érezek zúzására szolgáló gép képezi, mely­ben a zúzást egy pár nagy méretű és súlyú hengerrel foganatosítjuk, melyeket alkalmas módon érdes vagy szabálytalan fölülettel látunk el. Ezen hengereknek meg nem ter­helt állapotukban aránylag csekély erővel nagy forgási sebességet kölcsönözünk. A hengerek alkalmas állványban egymás mel­lett vannak ágyazva és köztük tágas hézag van meghagyva. A hengerek ellenkező irány­ban forgattatnak, a mikor is a szabálytalan fölületek a hengerek közötti hézagon át le­felé mozognak. Miután a hengerek teljes forgási sebességüket elérték, a hengerek közti hézagba egy vagy több nagy darab érczet vagy kőzetet hullatunk egy tölcséren át, minek következtében a hengerek majd­nem azonnal, de csak egy pillanatra meg­állnak, a mikor is a kifejtett nagy kinetikus energia folytán az érez vagy a kőzet oly apró darabokra töretik ill. repesztetik szét, hogy azok a hengerek közti hézagon áthull­hatnak. Hogy a sebességet csökkenthessük, az erőt súrlódási kapcsolás által vihetjük át, vagy pedig rendezhetünk el oly alkalmas szerke­zetet, mely a hengereket a kőzetdaraboknak ezek közé való jutása előtt azonnal kikap­csolja, míg a hengerek isméti működésbe ' helyezését szintén azonnal foganatosítja, mihelyt a kőzet szét van zúzva; lehet to­vábbá az elrendezés olyan, hogy sebessége a hengerekével egyidejűleg csökken; míg egy újabbi kőzetadagot a gépbe szállítunk, a hengerek mozgása ismét a teljes sebességig fokoztatik. A hengerek leszerelhető munkalemezekkel vannak ellátva, melyeken a tulajdonképeni kőzettörő csúcsok vagy kiemelkedések van­nak elrendezve. Az egyik hengeren egy vagy több sor nagy csúcsot vagy kiemelkedést is rendezünk el, melyek a kőzetre elhúzott ütéseket mérnek, hogy azt akkora kőzet­darabokra törjék, melyek a kisebb csúcsok vagy* kiemelkedések által összezúzhatok. Az elhúzott ütéseknek a nagyobb emelkedések és az ezt követő hengerlő hatásnak a kisebb emelkedések által előidézett kettős hatása folytán a hengerek oly kőzetdarabok zúzá­sára válnak alkalmasakká, melyeknek át­mérője oly nagy lehet, mint a két henger tengelye közti távolság. Az 1. ábra a gépnek részben metszet oldal­nézete. A 2. ábra ugyanannak fölülnézete a rész­ben metszet hengerekkel. A 3. ábra a hengerek oldalnézete. A 4. és 5. ábrák a fésűscsapágy metsze­tét ill. előlnézetét tüntetik föl.

Next

/
Thumbnails
Contents