17039. lajstromszámú szabadalom • Gép kőzetek és érczek zúzására

A 6. és 7. ábrák a súrlódási szalagok egy részének oldal-, ill. fölülnézetét lát­tatják. A 8. ábra nagyobb léptékű nézet ill. met­szet, mely a levehető lemezeknek a henge­rekre való megerősítésének módját láttatja. A 9. ábra a 8. ábrának ennek síkjára merő­leges metszete. A két (A) és (B) henger (1. ábra) az (a) munkalemezekkel van ellátva (8. ábra), melyek a (b) csapszögek segélyével vannak megerő­sítve ; ezen csapszögek a (b') rögzítő rudakon járnak át, melyek a (b2) fokokkal vannak el­látva (9. ábra), melyek az (a) lemezekhez hozzáfekszenek; ilyformán mindegyik rög­zítő rúd két-két munkalemeznek szomszédos éleit állásukban megtartja. Az (a) lemezeket egyenlő magas és előnyösen egymással szem­ben fekvő (c) emelkedésekkel látjuk el. Az egyik hengeren egy sor nagy (d) bütyök van elrendezve, mely bütykök az elhúzott üté­seket foganotosítják. Ezen (d) bütykök rézsú­tos (dl) fölületekkel vannak ellátva, melyek a kőzetre ütnek. A (bl) rudak megakadá­lyozzák, hogy az (a) lemezek a kőzet ütése által eltolassanak, mivel valamennyi (b) csap­szög a henger egész kerületén egyforma ily ütésnek van alávetve. (C) a hengerek állványa (1. ábra). Mind­egyik tengelyen egy-egy (D) fésűs csapágy van elrendezve, mely ketté osztott ill. repesz­tett (e) aczélgyűrűkből áll (4. és 5. ábra), melyek a tengely hornyaiban fekszenek; a tengelyt magát a kétrészű (E El) hüvely veszi körül, mely a gyűrűk fölvételére szol­gáló hornyokkal bír és mely (E El) részek az (el) csapszögek által egymással és az (e2) csavarok által a csapágytesttel vannak össze­kötve ; a hüvelyen az (f) porsüveg van meg­erősítve. A tengelyek másik végén egy-egy laza (F) korong (2. ábra) és ezen korongon kívül a (G) szalagkorong van elrendezve, mely (fl) csapszögek segélyével van a hen­ger tengelyére erősítve. Mindegyik szalag­korong köré egy-egy (H) aczélszalag van fektetve, mely a (g) vaslemezeket hordja. A (H) szalag két részből állhat, melyek egy­mással a (h) aczélcsapszög által köttetnek össze (3. ábra). Mindegyik (F) korongon egy­egy (i) könyökemeltyű van elrendezve, mely­nek karjai a (H) súrlódási szalagnak végei­vel vannak összekötve. Az (i) könyökemeltyű­nek vége a (j) rúddal van összekötve, mely a (k) lemezen átjár és az (1) spirális rúgót, valamint az (m) állító csavaranyát hordja. Az (I) hajtó szalag a (J) vezető korong köré van fektetve, a honnan az az egyik korong köré, innen pedig ellenkező irányban a másik hajtó korong köré van vezetve; az (I) hajtó szalag a hengereket a (H) súrlódási szalagok segélyével egymással ellenkező irányban hajtja. Ha azonban egy darab kőzetet a hengerek közzé hullatunk, a (H) súrlódási szalagok a (G) szalagkorongon meghúzatnak és csak akkor tágulnak meg, miután a kőzet a hengerek között már átesett. A mint az 1. ábrából látható, a (K) tölcsér az (L) dobo­góból indul ki, mely fölött a villamos (M) darú van elrendezve; az (L) dobogó és (M) darú közti tér az épület mellső oldalán nincs elzárva. A kőzetet nyitott (N) vedrekbe rak­juk, melyek kocsikban szállíttatnak az épü­lethez, minek megtörténtével a darút a kocsi fölé irányítjuk, a darúlánczot lebocsátjuk és ennek három (n) horgát a megterhelt veder­hez kapcsoljuk; erre a vedret megemeljük és (a mint ez az 1. ábrában vonalkázottan föl van tüntetve) a (K) tölcsér fölé mozgat­juk ; ezután a vedret a tölcsér egyik oldalához vezetjük és addig bocsátjuk lefelé, míg az a dobogónak (o) rúdjaira nem kerül. Erre a darúláncznak két mellső horgát kikapcsoljuk, a lánczot lefelé húzzuk, a mikor is a veder átbillen és tartalmát a (K) tölcsérbe üríti, a mikor is a vedernek mellső éle az (o) rudak egyikéhez fekszik, miáltal eltolatásában meg van akadályozva. Miután a veder kiürült, a lánczot ismét lebocsátjuk, a mellső horgokat bekapcsoljuk és a vedret megemeljük; erre a darút akként mozgatjuk, hogy ez az üres vedret vissza­szállítja a kocsihoz, mire aztán újból egy megterhelt vedret kapcsolunk a lánczhoz és az iménti műveletet ismételjük. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Gép kőzeteknek és érczeknek kinetikus energia által való zúzására, jellemezve:

Next

/
Thumbnails
Contents