16643. lajstromszámú szabadalom • Kétrészű laza szijdob a hajtószíj elhelyezésére szolgáló berendezéssel

Megjelent I SÍM), évi deczember hó 38-án. MAGY. gÉ| KIR. SZABADALMI |j§§§ | HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 16643. szám. Ve/l. OSZTÁLY. Kétrészű laza szíjdob a hajtószíj elhelyezésére szolgáló berendezéssel. SCHADT ALBERT KERESKEDŐ KREUZNACHBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 junius hó 7-ike. A szóban lévő találmány tárgya egy kii- i lönleges laza szíjdob transzmisszió tengelyek- I hez, melynek az a czélja, hogy a külömböző munkagépeket hajtó szíjakat könnyebben lehessen az ékelt szíjdobokra fölhúzni. Ezek a laza szíjdobok kerületükönmegfelelő számú, megfelelően kivájt csavarmenetszerű mélye­désekkel vaunak ellátva, melyekbe a liajtó­szíjat oly czélból, hogy azt a tulajdonképeni szíjdobra föl lehessen húzni, könnyen be lehet fektetni. A csatolt rajzon a találmány szerint szer­kesztett laza szíjdob látható, nevezetesen az 1. és 2. ábrán egy transzmisszió tengelyen az ékelt szíjdob mellett elhelyezve oldal­nézetben és hosszmetszetben, míg a 3. és 4. ábrán a szíjdobtól elfordúlt és a szíjdob felé fordult oldala fölülnézetben látható. Az 5 ábra a szíjdob kerületének lefejtése. A tetszőleges (W) transzmisszió tengelyen megerősített (R) szíjdob mellett az (L) laza szíjdob szabadon foroghat Különösen elő­nyösen lehet az (L) laga szíjdobot egy (H) hüvelyre szerelni, mely a súrlódás ki­sebbítése czéljából a (G csapágygyűrűk se­gélyével van a (W) tengelyre szerelve Hogy a szíjdob fölhúzását és levételét megkönnyítsük, úgy az (L) szíjdob, mint a (H) hüvely hosszanti irányban meg van osztva, a két fél pedig csavarok vagy más | hasonló tagok segélyével kapcsolható egy-I mással. Az (L) laza szíjdob kerületén lévő két, tetszőlegesen görbülő (1 11) horony oly hely­zetben van alkalmazva, hogy azok között két tompaszögű (d dl) háromszög alakú rész az eredeti hengerfölületet mutassa, míg az (1 11) hornyok feneke a szíjdobnak az (R) szíjdobtól elfordult oldala felé lejt. Az (L) szíjdob külső éle tehát az (R) ékelt szíjdob felé fordult oldalán egy teljes körfölületet képez (4. ábra), míg a másik oldalán az (1 11) menetek torkolatai egy-egy kivágást alkotnak (3. ábra), melyekbe a hajtószíjat könnyen el lehet helyezni. Ahhoz, hogy az illető munkagépet az (R) szíjdob segélyével működésnek indítsuk, csak az szükséges, hogy a (H) hüvelyt és az ezen lévő (L) laza szíjdobot megállítsuk és a hajtószíjat a csavarmenet alakú (1 11) hor­nyokba behúzzuk. Ezután a (H) hüvelyt el­eresztjük és a szijat a hajtótengely forgás értelmében előre mozgatjuk. Elégséges ha az (L) laza szíjdob csak egy negyed fordu­latot vég z, minthogy a szíjdob a transz­misszió tengely forgásában amúgy is részt venni törekszik. Ennél a forgásnál a : zíjat a csavarmenet egy pillanatra az (R) szíjdob felé tolja és erre fölhúzza. A hajtószíj kikapcsolása a szokásos mó-

Next

/
Thumbnails
Contents