16641. lajstromszámú szabadalom • Fűtő és szellőztető berendezés

Megjelent 18í>í). évi deczember lió 28-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 16641. szám, II/h. OSZTÁLY. Fűtő- és szellőztetó'-berendezés. SCHMITT HENBIK CS. KIB. POSTAFŐTISZT BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 február hó 14-ike. Hogy a különböző tüzelőberendezések se­gélyével a fűtést és szellőztetést hatható­sabbá lehessen tenni, már régebb idő óta különböző fűtő- és légvezetőcsöveket vagy légkamarákat szoktak a tüzelőtérben el­helyezni. A találmányom tárgyát képező fűtő és szellőztető-berendezés ugyancsak ilyen, a szokásos módon kiképezett, tehát • töltőnyí­lással, tüzelőtérrel és hamuaknával ellátott kályhával vagy más tűzhellyel kombinált légtartályból áll, mely a csatolt rajzokon több kiviteli módozatban van föltüntetve. Ezeken a rajzokon az 1. ábra egy egyszerű légtartállyal ellátott töltőkályha elölnézete, illetve rész­leges metszete, a 2. ábra az 1. ábra x—x vonala szerint vett metszete, a 3. ábra egy megosztott légtartállyal bíró kályha elölnézete, részben függélyes met­szete, . a 4. ábra a 3. ábra y—y vonala szerint vett keresztmetszete, az 5. ábra egy kályha függélyes metszete, melynél egy megosztott légtartály nyer alkal­mazást és melynél a levegőnek a légtar­tályba való bevezetése más módon történik, a 6. ábra a levegőnek a légtartályba való vezetésére szolgáló berendezés egy más kiviteli módozata, a 7. ábra egy berendezés, mely ugyan­azon alapelv szerint van szerkesztve, mint az előbbi ábrákon látható berendezések és mely a füstcsövekben fölemelkedő égéster­mények melegének értékesítésére szolgál, a 8. ábrán egy a légtartállyal fölszerelt takaréktűzhely axonometrikus képe lát­ható, míg a 9. ábra egy sematikus rajz, mely több légtartály kombinálását ábrázolja. Az 1. és 2. ábrán az ismert módon szer­kesztett kályhában egy (a) légtartály van elhelyezve, mely a füstgázok és lángok köz­vetlen hatásának van kitéve és két (m) illetve (n) csőcsonkkal van ellátva. Ezek a csőcsonkok az (A) kályha falán átnyúlnak és esetleg a kályha falához vannak szöge­cselve úgy, hogy a légtartályt a kellő hely­zetben rögzítik, illetőleg megtámasztják. Az (m) csőcsonkon beáramló levegő az (a) lég­tartályban fölmelegszik és még akkor is elég magas hőmérséklettel távozik el az (n) csőcsonkon, ha a beáramlásnál hideg volt. A légtartály alkalmazása következtében a kályha belsejében keletkező kis kereszt­metszetű, gyűrűalakú tér a kályha huzatát tetemesen javítja, azonkívül a légtartály a

Next

/
Thumbnails
Contents