16507. lajstromszámú szabadalom • Hajtóberendezés automobilokhoz

.Megjelent 1899. évi deczember lió 12-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 16507. szám, XX/a/2. OSZTÁLY. Hajtóberendezés automobilokhoz. BABDON LAJOS SZERKESZTŐMÉRNÖK CLICHYBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 junius hó 27,-ike. A találmány tárgyát egy automobilokhoz való hajtómű képezi, mely a csatolt rajzon fölűlnézetben és részben vízszintes metszet­ben van ábrázolva. A hajtóberendezés egy motorból áll, mely­nek egy (a) hengere és két, ebben a henger­ben ellenkező irányban mozgó (b) dugattyúja van. A dugattyúk a (c) hajtórudak, (d) for­gattyútengelyek és (e f) kúpkerekek közvetí­tésével a (g) tengelyt folytonos forgásban tartják. Mindeme részek a jármű hosszten­gelyére szimmetrikusan vannak elhelyezve. A mozgás egyenletességét két elől alkalmazott lendítőkerék biztosítja. A (g) tengely közepén egy (i) korong van fölékelve, melynek kerülete két oldalt le van köszörülve. Az (i) korong két oldalán (j k) korongok vannak alkalmazva, melyek az (i) korong felé fordult oldalukon háromszög ke­resztmetszetű bordákkal vannak ellátva, eme bordák pedig szorosan az (i) korong ferde elvágásaira fekszenek. A (j k) korongok ve­zetésére a,z (m) rudak szolgálnak és az (n) rúgók nyomják a jelzett korongokat az (i) korong felé. A (j k) korongok a (g) tengelyen forgat­hatóan és eltolhatóan fölhúzott (o p)' hüve­lyekre vannak fölékelve. A (g) tengely men­tén való igen csekély elmozdulást két (q) villa idézi elő, melyek egyrészt az (o p) hüvelyek (ol pl) hornyaiba fogódzanak, más­részt pedig (r)-nél forgathatóak. A villákat a (t) fogasívekkel ellátott (s) exczenterek működtetik. Ezek a fogasívek az (u) emelő (t) fogasíveibe fogódzanak. A mondottakból világosan kitűnik, hogy ez a berendezés, mely az (r) villák végeinek egy­máshoz való közelítésére és egymástól való távolítására szolgál, egy más hasonló érté­kűvel is helyettesíthető. Mint az az automobiloknál szokásos, a tianszmissziótengely meg van osztva, a két rész összekötésére egy tetszőleges módon ki­képezett (x) differencziál-áttevés használ­ható, melynek (y) burkolata hüvely alakjá­ban nyúlik végig az egész (v) tengelyen. A (v) tengely végein (w) lánczkerekek vannak alkalmazva, melyek a hajtókerekeket a (z) lánczok segélyével hajtják. A (g) tengelyről a (v) tengelyre a moz­gást egy sor fogaskerék viszi át, mely fo­gaskerekek segélyével három különféle se­besség létesíthető. Az (o) hüvelyen az (1 2 3) fogaskerekek vannak fölékelve, mely fo­gaskerekek az (y) hüvelyre ékelt (4 5 6) fogaskerekekkel hozhatók kapcsolatba. Ez a hüvely a (v) tengelyen ép oly módon for-

Next

/
Thumbnails
Contents