16506. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fémből vagy más anyagból álló tárgyaknak, különösen pedig csöveknek üvegrétegbéléssel való ellátására

Megjeleni 181)9. évi tleczember hó 12-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 1H506. szám, XVII/e. OSZTÁLY. Eljárás fémből vagy más anyagból álló tárgyaknak, különösen pedig csöveknek üvegrétegbélléssel való ellátására. BERGILR L. MÉRNÖK PÁRISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 május hó 2-ika. A jelen találmány tárgyát képező eljárás fémből vagy más anyagból álló tárgyaknak üvegrétegbélléssel való ellátására vonatko­zik, czement közbehelyezése nélkül. A következő leírásban mindig fémből álló csöveknek kibéllelésére vonatkozó eljárás­ról lesz szó, azonban előre megjegyezzük, hogy a találmánybeli eljárás bármely más tárgynak, mint tartányoknak, tejes kannák­nak, üstöknek stb.-nek üveggel való kibél­lelésére is alkalmazható. A föntebbi czélból ezideig alkalmazott eljárás bejelentő tudomása szerint a kö­vetkező : A bélléssel ellátandó tárgyat sötét­vörös izzásra hevítik s erre az iivegmunkás megkezdi a fúvást, vagyis fúvócsövének a végén egy üvegtömlőt fú, melynek átmérője egy pár millimétertől eltekintve, egyenlő azon cső belvilágának átmérőjével, melynek kibéllelésére fog szolgálni. Midőn ez meg­történt az üvegtömlőt megfelelő elővigyá­zattal belemélyesztik a sötétvörös izzásra hevített csőbe 8 ezután fúvás által az üve­get érintkezésbe hozzák a cső belső falával s erre lehűtik. Azonban az így készített csövek mind hibásak, amennyiben az üveg és a cső fala között azoknak egész fölúletén nem lép föl tapadás s azonfölül az üveg csekély hőmér­| sékleti változások alkalmával is könnyen j eltörik, azon nagy különbség miatt, mely az üvegnek és a fémeknek kiterjeszkedés együtthatója között van s végül ami ezen eljárásnak leghátrányosabb oldalát képezi az, hogy ezen eljárás mellett nem lehetsé­ges összetett csöveket, mint (T), (Y) vagy (U) alakú csöveket kibéllelni. Tényleg, az ily alakkal bíró s a kereskedelemben for­galomban lévő csövek czeinentezése alkal­mazásával vannak kibéllelve. Föltaláló hosszas kísérletezések után rá­jött azon okokra, melyek a föntebb leírt eljárást ipari szempontból czélszerútlenekké teszik, melyeknek kiküszöbölése végett 1. oly üveget kell készíteni, melynek ki­terjeszkedési együtthatója hasonló a fémeké­hez, vagyis különleges üveget kell alkal­mazni, melynek megválasztása és összetétele nagy fontossággal bír, 2. szükséges, hogy a kibélelési eljárás oly magas fokú hőmérsékleténél hajtassék végre, amint csak lehetséges s következés­képen : a) a kibélelendő csövet ahelyett, hogy i cseresznyepirossá hevítenénk, rózsaszínűre ' kell hevítenünk és ! b) föltétlenül kerülendő az üveg kifúvása ! a csőbe való beillesztés előtt. Azon eljárás

Next

/
Thumbnails
Contents