16505. lajstromszámú szabadalom • Biztosító készülék gőzgépek átváltására

Megjelent I 81)5). évi deczember lió Iá-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 16505. szám. V/d/l. OSZTÁLY. Biztosító készülék gőzgépek átváltására. BRUKSCH EMIL BÁNYATULAJDONOS GÖRLITZ/M SCHÖNBRUNNBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 julius hó 10-ike. Jelen találmány tárgyát különösen szál­lítógépek átváltó-mechanizmusa számára való biztosító-készülék képezi, melynek czélja megakadályozni azt, hogy a gépész a gépet figyelmetlenségből kétszer egymás után ugyanazon értelemben indítsa el. Ha azon­ban a gépet valami ok folytán mégis kétszer kellene ugyanazon értelemben elindítani, ezt a jelen találmánybeli készülék egy sajátos berendezés segélyével lehetővé teszi. A mellékelt rajzlapon: 1. ábra ezen biztosító készülék kereszt­metszetét, 2—5. ábrák az átváltó-emeltyű különböző állásainak megfelelő nézeteit mutatják. (a) átváltó-emeltyű (p) rúgós kilincsszer­kezeten kívül még két orralakú (n o) tolda­tot hord. Az emeltyű vezetésére szolgáló áll­ványra szerelt konzoltartón két, elől nyitott (b c) hüvely ide-oda mozgatható. Ezen (b c) hüvelyekben egy-egy (f) rúgó foglal he­lyet, melyek (d e) zárószögekre hatnak. A hüvelyek fölső lapján lévő két (g h) szög (i) födőlap hasítékaiba nyúlik. Ha a gép «Előre» indulásra áll készen, (a) átfordítóemeltyű például a 2. ábrában föltüntetett helyzetben van. Az emeltyűt csak «Előre» jel felé forgathatjuk el. (3. ábra), mert (b) hüvely (d) zárószöggel az ellenkező állításnak útjában áll; az átváltó emeltyűn lévő (n o) orralakú toldatok ugyanis az ellenkező állítás esetén az (m 1) nyúlvá­nyok mellett szabadon elhaladnának, úgy hogy (i) födőlap és vele (c b) hüvelyek, va­lamint (e d) zárószögek helyzetükből el nem mozdulnak. Tehát ekkor csak az «Előre» indításra le­hetséges az emeltyűt állítani; ezen mozgás­nál (i) födőlapnak, (n o) orralakú toldatoknak (m 1) 'orrokkal való találkozása folytán a nyíl­irányban (3. ábra) el kell fordulni, miáltal az (b) hüvelyt annyira eltolja, hogy (d) záró­szög az átváltó emeltyű vezető sínjétől visz­szaszoríttatik és az (f) rúgót (1. ábra) össze­nyomja. Ha (a) emeltyűt egészen elforgattuk, (i) födőlap hüvelyeivel és zárószögeivel együtt (f) rúgó hatása folytán kezdeti állásába tér vissza. Az átváltó-emeltyűnek a középre való visszaforgattatásakor (o n) orralakú tolda­tok (i) födőlapot egy kevéssé ismét, de most ellenkező értelemben elforgatják és a 4. áb­rában bemutatott helyzet áll elő. Ezen hely­zetben nem lehet az átfordító-emeltyűt még­egyszer az «Előre» helyzetbe fordítani, úgy hogy a gépvezető, még ha figyelmetlen volna is,; a készülék működése folytán az emeltyűt csak az ellenkező indításra állíthatja be.

Next

/
Thumbnails
Contents