16482. lajstromszámú szabadalom • Vezérműves vagy vezérmű nélküli forgó gép

Megjelent 1899. évi deczember lió 11-én. MAGY. g|j KIR. SZABADALMI jRp[ HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 16482. szára. VM/3. OSZTÁLY. Vezérműves vagy vezérmű nélküli forgógép. LE ROND LOUIS, JULES, JEAN-BAPTISTE MÉRNÖK PARISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 február hó 20-ika. Találmányom tárgya egy forgógép, mely egyaránt működhetik vezérművel fölszerelve, vagy anélkül, tehát melynél a hajtóközeg bevezetése egyaránt történhetik időszakosan vagy folytonosan. Az uj gépet tetszés szerint lehet mótor vagy szivattyú gyanánt használni, ép úgy lehet gőzzel, sűrített levegővel, gázzal, petróleummal, nyomás alatt álló vízzel, általában bármely oly csöppfolyós vagy gáz­nemű anyaggal lehet hajtani, mely nyomást gyakorolhat vagy kiterjedhet és így egy zárt edény mozgatható falát eltolhatja. Sőt fölhasználhatók erre a czélra a szilárd testek is, melyek pld. robbanásszerűen vagy lassan égnek el, vagy ily anyagok keveréke, tekintet nélkül arra. hogy a keverék alkat­részeinek mi a szerepe és hogy a keverék alkatrészeit egyidejűleg vagy egymásután vezetjük be a gépbe, pld. levegő, tüzelő­anyag és víz keveréke, melyet szintén lehet a gép hajtására fölhasználni. Ha a gépet mint szivattyút használjuk, hajtására tetszőleges mótor szolgálhat és folyadékok fölszívására vagy nyomására, gáz sűrítésére vagy ritkítására is hasz­nálható. A csatolt rajzokon a találmány egy ki­viteli módozata az 1. ábrán hosszmetszetben látható, az ábrázolt gép vezérmű nélküli háromhenge­res gép, az la ábra a forgó-henger axonométrikus képe, a 2. ábra metszet az 1. ábra (x—y) vonala szerint. A 3. és 3a ábrák függélyes keresztmetsze­tek. melyek a vezérműves gép két kiviteli módozatát ábrázolják, magukat a vezér­műveket nem rajzoltam meg. A 4. és 5. ábra a rendszerem szerint szerkesztett két dobos compoundgép egy kiviteli módozata függélyes hossz- és kereszt­metszetben. A 6. ábra egy sematikus rajz, mely a gép részeinek a gép egy teljes fordulatánál elfoglalt különböző helyzeteinek magyarázá­sára szolgál és a gép bizonyos részeinek alakját mutatja be. A 7. ábra három különböző átmérőjű forgóhengerrel bíró gép függélyes hossz­metszete, melynél a gép külső burkolata több részből van összeállítva, a forgó­dugattyúkat és a csatornákat nem rajzol­tam meg. A 8. ábra három különböző átmérőjű dobbal bíró gép függélyes hosszmetszete, melynél a burkolat egy darabból készül. Ez a gép pld. petróleum- vagy gázmotor

Next

/
Thumbnails
Contents