16310. lajstromszámú szabadalom • Kerékpár

Megjelent 1899. évi november hó 15-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 16810. szám. XX/c. OSZTÁLY. Kerékpár. LÁZÁB PÁL KIR. MŰEGYETEMI TANÁR BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja Í899 márczius hó 30-ika. Jelen találmány tárgyát oly kerékpár ké­pezi, melynek kerete csak négy oldalból van képezve, olykép, hogy az első kerék villa­rúdja, mint «Safety» kerékpároknál általá­nosan szokásos, a keret kormánycsövén megy át, míg a hátsó hajtókerék a villaszerű vég­gel bíró vagy kettős csőből készülő ülés­tartó cső és ugyanilyen szerkezetű fő cső közé van befoglalva, úgy hogy a különben szokásos hátsó, fölső és alsó villacsövek el­maradnak és a két kerék között a keretben külön hajtó csapágy nem lesz alkalmazva, hanem az egyszerű vagy kettős áttevéssel készülő frikcziós vagy fogas hajtómű köz­vetlenül működik a hajtókerék agyára vagy tengelyére. A választandó hajtóműhöz ké­pest a forgattyú külön csapon ül, vagy mindjárt a hajtókerék tengelye körül is fut­hat. Első esetben a két forgattyú mind­egyike külön hajtóművel kapcsolatos, míg az utóbbi esetben tetszés szerinti mindkét for­gattyú vagy csak az egyik kap hajtőművet, a midőn a hajtótengelyt kerékagy veszi kö­rül, minden úgy, mint a rajzmellékleteken előtüntetve és alant leírva van. 1. ábra a találmányt képező kerékpár ol­dalnézetben; 2. ábra a hajtókerék hátsó nézete és rész­ben metszete, oly frikcziós hajtóművel, mi­dőn a forgattyús kerék külön csapon ül; 3. ábra ugyanazon hajtómű metszetben, mi­dőn a forgattyú csapja exczenterrel utána állítható; 4. ábra ugyanennek oldalnézete; 5. ábra hajtómű, midőn az áttevési ke­rekek ülnek külön csapon; 6. ábra ezen hajtómű metszete; 7. ábra hajtómű, midőn úgy a forgattyús kerék, valamint a hajtókerék ugyanazon kö­zépvonal körül futnak. 8. és 9. ábrák a 7. ábrában metszetben előtüntetett hajtóművek két nézete; 10. ábra. E rendszer többüléses gépekre alkalmazva. Az 1. ábrában előtűntetett «Safety» ke­rékpár kerete (a) kormánycsőből, (b) fölső csőből, villaszerű vagy kettős (c) üléstartó csőből és ugyanilyen (d) fő csőből áll. Ügy az üléstartó cső, mint a fő cső összefutó végei csapágyat szolgáltatnak (f) hajtóke­réknek, mely czélra oly (g) sarokkötő lesz a csővégekhez forrasztva vagy más alkal­mas módon esetleg csavarral azokhoz kötve, mely egyúttal megerősítési helyt ad a for­gattyú- vagy áttételi kerék, illetőleg ko­rong- vagy szorító tárcsa csapja részére. Ezen keret erősítésére tetszés szerinti mere­vítő cső iktatható közbe átlós vagy párhu­zamos irányban, mint pl. (x) a többüléses gépnél.

Next

/
Thumbnails
Contents